’s-Hertogenbosch, 31 oktober 2019 – Business & Cloud Integrator Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam: CTAC) maakt vandaag de trading update bekend over het derde kwartaal 2019.

Kerncijfers

(x € miljoen) tenzij anders vermeld 2019 t/m Q3 2019 t/m Q3 2018 t/m Q3 2019 Q3 2018 Q3
Incl. aanpassing IFRS 16 Excl. aanpassing IFRS 16 Excl. aanpassing IFRS 16 Excl. aanpassing IFRS 16 Excl. aanpassing IFRS 16
Omzet 61,2 61,2 61,9 19,8 19,5
EBITDA 5,6 2,3 2,9 1,3 1,2
EBIT 1,5 1,2 2,2 1,0 1,0
Nettoresultaat 0,8 0,8 1,7 0,8 0,7

Hoofdpunten derde kwartaal 2019

  • Omzet stijgt licht (+1,5%) naar 19,8 miljoen
  • EBITDA* stijgt met 8,3% naar € 1,3 miljoen
  • Bedrijfsresultaat* stabiel op € 1 miljoen
  • Nettoresultaat* stijgt met 14,3% naar € 0,8 miljoen

Hoofdpunten eerste negen maanden 2019

  • Omzet daalt licht (-1,1%) naar € 61,2 miljoen
  • Lagere vraag naar on premise licentieverkopen deels gecompenseerd door toenemende vraag naar cloudoplossingen
  • Winstgevendheid lager als gevolg van incidentele lasten in eerste halfjaar
  • Uitrol nieuwe IP-producten ligt op schema

Vooruitzichten 2019

  • Verwachting operationeel resultaat enigszins naar boven bijgesteld: bijzondere omstandigheden voorbehouden verwacht Ctac voor 2019 een gelijkblijvende omzet en operationeel bedrijfsresultaat ten opzichte van 2018.
  • Echter de uitspraak van de rechtbank Amsterdam zal een negatieve impact op het totaal bedrijfsresultaat hebben van € 1,25 miljoen.

Onze prestaties in het derde kwartaal vertonen een licht stijgende lijn. De omzet nam toe  door een hogere vraag naar cloudoplossingen die deels werd gedrukt door een daling van de on-premise licentieverkopen. De stijging van de EBITDA in het derde kwartaal toont het positieve effect van onze in-house ontwikkelde IP-producten aan. Terwijl in de eerste 9 maanden van 2018 nog € 1,4 miljoen aan ontwikkelkosten was geactiveerd zijn in 2019 de nagekomen kosten voor productoptimalisatie in 2019 direct ten laste van het resultaat 2019 gebracht.
 
De ontwikkeling van deze IP-producten specifiek voor de retail-, woningcorporatie- en real estatemarkt, ligt zowel qua investeringsomvang als qua planning op schema. De producten zijn dit jaar live gegaan bij de eerste klanten, waarbij de snelle implementatie van het kassasysteem XV Retail bij Action ons een nominatie van de Computable Awards 2019 heeft opgeleverd. In het derde kwartaal hebben we orders gekregen van Sligro voor de implementatie van XV Retail en van AHAM Vastgoed voor onze ERP-clouddienst Fit4RealEstate. Op basis van de positieve signalen uit de markt verwachten we veel van deze nieuwe producten. Daarnaast zijn er het afgelopen kwartaal wederom commerciële successen behaald die impact zullen hebben op het vierde kwartaal van dit jaar en 2020.
 
De schaarste aan gekwalificeerde ICT-ers blijft ook dit jaar een belangrijk aandachtspunt. Ctac maakt voor het werven van nieuwe collega’s succesvol gebruik van het netwerk van onze eigen medewerkers (referral recruitment). Wij merken dat dit ervoor zorgt dat we er steeds beter in slagen om mensen te enthousiasmeren bij ons te komen werken. Deze krapte op de arbeidsmarkt zien we inmiddels door vertaald in hogere uurtarieven. De mate waarin wij in staat zijn om nieuwe goed gekwalificeerde medewerkers aan te trekken blijft de komende tijd de bepalende factor voor verdere groei van de organisatie.    
 
In België zijn operationele verbeteringen in de organisatie doorgevoerd. De gerealiseerde omzetgroei bevestigt dat we hier op weg zijn om over 2019 een break-even resultaat te realiseren. In Frankrijk zijn de activiteiten beperkt.
 
Op basis van de ontwikkelingen in het derde kwartaal stellen we onze eerder uitgesproken verwachting voor het hele jaar enigszins naar boven bij en verwachten we nu over 2019 een min of meer stabiel operationeel bedrijfsresultaat te realiseren.
 
Vooruitkijkend naar 2020 zien we goede mogelijkheden voor groei en resultaatverbetering. We verwachten dat zowel onze Belgische activiteiten als onze nieuwe IP-producten dan ook positief zullen bijdragen aan het nettoresultaat.
Henny Hilgerdenaar, CEO van Ctac

Resultaat derde kwartaal 2019
Het nettoresultaat over het derde kwartaal 2019 bedroeg € 0,8 miljoen (derde kwartaal 2018: € 0,7 miljoen).

Balans (na verwerking IFRS 16)
In het derde kwartaal zijn net als in het eerste en tweede kwartaal van 2019 geen ontwikkelingskosten van de eerder genoemde IP-producten geactiveerd (over de eerste negen maanden van 2018: € 1,4 miljoen).

Het eigen vermogen steeg naar € 18,9 miljoen per ultimo september 2019 (31 december 2018: € 18,8 miljoen). Met name door de stijging van het eigen vermogen en het seizoeneffect met betrekking tot het werkkapitaal nam de solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal) toe naar 43,1% per ultimo september 2019 (31 december 2018: 39,0%).

Kasstroom
De netto kasstroom tot en met het derde kwartaal 2019 kwam uit op € 0,4 miljoen positief. Actieve sturing hierop sorteert effect. De verwachting is dat ondanks de volledige betaling in Q4 2019 van het verschuldigde bedrag uit hoofde van de gerechtelijke uitspraak van 18 oktober jl. ook over het hele jaar 2019 een licht positieve netto kasstroom zal worden gerealiseerd.

Update lopend juridisch geschil
Ctac is verwikkeld in een juridisch geschil met een klant over de afwikkeling van de uitvoering van een in juli 2016 gesloten contract. Op 18 oktober 2019 is in dit kader door Ctac bekendgemaakt dat de rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat de klant het contract rechtsgeldig mocht ontbinden. Ctac is in dat kader veroordeeld om een totaalbedrag van € 2.369.718,03 te voldoen. Dit betreft € 1.250.000 schadevergoeding en compensatie voor de proceskosten en een eerdere ongedaanmakingsvergoeding. Rekening houdend met BTW en het bedrag dat reeds in Escrow is gestort, resulteert deze uitspraak per saldo voor Ctac in een uitgaande kasstroom van € 1.576.000 en een bijbehorende resultaatimpact van € 1.254.000.

Ctac bestudeert de uitspraak en beraadt zich over eventueel te nemen vervolgstappen, waaronder een mogelijk hoger beroep. Ook worden de mogelijkheden onderzocht om de schade te verhalen op betrokken derden.

 

Download persbericht als PDF