s-Hertogenbosch, 12 maart 2014 – ICT Solution Provider Ctac N.V. (Ctac) (NYSE Euronext Amsterdam: CTAC) maakt vandaag de jaarcijfers bekend over 2013.

€ mln (tenzij anders vermeld) 2013 2012 % Q4 2013 Q4 2012 %
Omzet 77,0 79,9 (3,5) 20,8 21,5 (3,2)
Bedrijfsresultaat 2,2 2,0 1,3 0,8
Netto resultaat 1,2 0,8 44,1 0,6 0,2
Nettoresultaat per aandeel (€) 0,09 0,07
Medewerkers per ultimo (hc) 464 466

Hoofdpunten

 •  Strategie van Ctac heeft positieve uitwerking op resultaat 2013
 • Omzet daalt 3,5% naar EUR 77,0 miljoen in 2013
 • Bedrijfsresultaat stijgt 9% naar EUR 2,2 miljoen in 2013
 • Nettoresultaat verbetert van EUR 0,8 miljoen naar EUR 1,2 miljoen
 • Vermindering (netto) bankschuld met EUR 1,1 miljoen van EUR 4,5 miljoen ultimo 2012 naar EUR 3,4 miljoen ultimo 2013
 • Verbetering solvabiliteit van 17,5% ultimo 2012 naar 24,9% ultimo 2013

“ Door onze strategie en het verder uitbouwen van marktkennis en specifieke expertise hebben we onze oplossingen en templates verder kunnen optimaliseren. Voorts kan worden opgemerkt dat de verdere integratie van verschillende bedrijfsonderdelen een positief effect heeft gehad op de resultaten. In dit kader kunnen onder andere de nieuwe afspraken die in 2013 zijn gemaakt met Persity en IFS Probity worden genoemd.

De verbetering van de operationele prestaties in 2013 komt voornamelijk tot uitdrukking in het tweede halfjaar, waarin het bedrijfsresultaat stijgt naar EUR 1,8 miljoen ten opzichte van EUR 0,3 miljoen in de eerste jaarhelft. De in deze periode gerealiseerde progressie vormt een goed uitgangspunt om de opgaande lijn in 2014 voort te zetten. Voor heel 2014 verwachten we een hoger resultaat dan in 2013.”

Henny Hilgerdenaar, CEO van Ctac

FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

Omzet en bruto marge

De totale netto-omzet in 2013 bedraagt EUR 77,0 miljoen, een daling van 3,5% ten opzichte van de omzet in 2012 (EUR 79,9 miljoen).

De omzet consultancy, hosting en beheer daalt van EUR 66,7 miljoen in 2012 naar EUR 64,6 miljoen in 2013, hetgeen een daling van 3,2% impliceert. Omdat de externe inhuur met 11,7% is afgenomen tot EUR 11,9 miljoen in 2013 (EUR 13,4 miljoen in 2012) is de bruto marge slechts met 1,0% gedaald naar EUR 51,8 miljoen (2012: EUR 52,3 miljoen).

Ook de omzet op software daalt met 25,5% van EUR 6,9 miljoen in 2012 tot EUR 5,1 miljoen in 2013. Doordat het aandeel van de in eigen beheer ontwikkelde software in 2013 is toegenomen, blijft de daling van de bruto marge beperkt tot 17,3%. De bruto marge van deze omzet in 2013 bedraagt EUR 2,2 miljoen (2012: EUR 2,7 miljoen).

De omzet op onderhoudscontracten stijgt met 16,3% van EUR 6,3 miljoen in 2012 naar EUR 7,3 miljoen in 2013, als gevolg waarvan de bruto marge op deze activiteit met EUR 0,3 miljoen toeneemt tot EUR 2,9 miljoen.

De omzet per medewerker (op basis van het gemiddelde aantal FTE op jaarbasis) daalt in 2013 tot EUR 175.300 (2012: EUR 178.300).

2013 2012 %
Nederland 26.506 21.942 21%
Ctac SAP Consulting 25.271 32.940 (23%)
Ctac Microsoft 5.595 5.273 6%
Overig 4.539 3.028 50%
Intercompany omzet 941 2.669
Totaal Nederland 62.852 65,852 (5%)
België 15.006 15.836 (5%)
Overige activiteiten 1.260 3.003 (58%)
Eliminatie intercompany omzet (2.090) (4.830)
Totaal 77.028 79.861 (4%)

Kosten

De personeelskosten dalen in 2013 per saldo met EUR 0,4 miljoen, ofwel 0,9% ten opzichte van het voorgaande jaar. Het gemiddeld aantal FTE’s is van 448 FTE in 2012 gedaald tot 439 in 2013.

De overige bedrijfslasten zijn met EUR 0,3 miljoen, ofwel 2,3%, verder gedaald naar EUR 12,6 miljoen (2012: EUR 12,9 miljoen).

De afschrijvingen zijn in totaal gedaald van EUR 1,5 miljoen in 2012 naar EUR 1,3 miljoen over 2013. De afschrijvingen op immateriële vaste activa zijn afgenomen met EUR 0,4 miljoen omdat de in eigen beheer ontwikkelde software eind 2012 geheel was afgeschreven. De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn met EUR 0,2 miljoen toegenomen omdat in 2012 sprake was van een boekwinst van EUR 0,2 miljoen.

Bedrijfsresultaat

Het bedrijfsresultaat komt in 2013 uit op EUR 2,2 miljoen (2012: EUR 2,0 miljoen). De 9% stijging van het bedrijfsresultaat ten opzichte van 2012 is per saldo het gevolg van een daling van de bruto marge met EUR 0,7 miljoen én een daling van de bedrijfslasten met EUR 0,9 miljoen.

Het bedrijfsresultaat in het vierde kwartaal van 2013 kwam uit op EUR 1,3 miljoen. De stijging ten opzichte van het vierde kwartaal van 2012 (EUR 0,8 miljoen) is in lijn met de geleidelijke verbetering van de onderliggende resultaten zoals die in de tweede helft van 2013 zichtbaar is.

Financiële baten en lasten

Ultimo 2013 komt de netto bankschuld uit op EUR 3,4 miljoen (2012 EUR 4,5 miljoen). De gerelateerde rentelast blijft circa EUR 0,2 miljoen.

De in deze post eveneens opgenomen toevoeging aan de earn out-verplichtingen daalt van EUR 0,7 miljoen in 2012 naar EUR 0,3 miljoen in 2013.

Dit leidt tot een last van EUR 0,5 miljoen in 2013 ten opzichte van een last van EUR 0,8 miljoen (inclusief een bate op deelnemingen van EUR 0,1 miljoen) in 2012.

Belastingen

De belastingdruk in 2013 bedraagt 30,8% (2012: 35,7%). De belastingdruk is hoger dan het nominale tarief met name als gevolg van de fiscaal niet of beperkt aftrekbare bedragen in Nederland en België.

Nettoresultaat en resultaat per aandeel

Het nettoresultaat over 2013 kwam uit op EUR 1,2 miljoen (2012: EUR 0,8 miljoen). Dit vertaalt zich in een resultaat per gewogen gemiddeld uitstaand gewoon aandeel van EUR 0,09 op basis van 12.089.519 aandelen. Het totaal aantal uitstaande gewone aandelen op 31 december 2013 bedroeg 12.195.497.

Balansstructuur

Als gevolg van de toevoeging van het nettoresultaat over 2013 ad EUR 1,1 miljoen, de uitgifte van aandelen in het kader van earn out-verplichtingen ad EUR 0,3 miljoen en een transactie met een minderheidsaandeelhouder ad EUR 0,5 miljoen stijgt het eigen vermogen met EUR 1,9 miljoen tot EUR 8,9 miljoen per ultimo 2013.

De handelsdebiteuren en overige vorderingen nemen per ultimo 2013 met circa EUR 3,2 miljoen af tot EUR 17,3 miljoen. Het balanstotaal daalt met EUR 4,0 miljoen van EUR 39,9 miljoen ultimo 2012 naar EUR 35,9 miljoen ultimo 2013.

De solvabiliteit (eigen vermogen/totaal vermogen) verbeterde vervolgens van 17,5% ultimo 2012 naar 24,9% ultimo 2013.

Door actief werkkapitaalbeheer daalt de netto bankschuld van EUR 4,5 miljoen ultimo 2012 naar EUR 3,4 miljoen ultimo 2013. De met ABN-AMRO Bank overeengekomen faciliteit bedraagt per ultimo 2013 EUR 8,2 miljoen. Als zekerheid is pandrecht op vorderingen, bedrijfsuitrusting en IP-rechten verstrekt.

Kasstroom en investeringen

De kasstroom uit bedrijfsoperaties bedraagt in 2013 EUR 4,1 miljoen positief (2012: EUR 4,4 miljoen positief).

In 2013 is voor EUR 1,0 miljoen geïnvesteerd in materiële vaste activa (2012: EUR 1,4 miljoen). De investeringen bestonden met name uit vervanging van de ICT-infrastructuur en nieuwe computers. In 2012 zijn ook investeringen gedaan in het nieuwe kantoorpand dat in het voorjaar van 2012 betrokken is. De kasstroom uit financieringsactiviteiten betrof met name de betaling van earn out-verplichtingen ad EUR 1,1 miljoen (2012: EUR 0,5 miljoen). De netto kasstroom kwam in 2013 uit op EUR 0,9 miljoen positief (2012: EUR 1,6 miljoen).

Voorstel verwerking resultaat

Na afweging van de impact ervan op eigen vermogen, de samenstelling ervan en de andere balanscomponenten wordt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgesteld om over het boekjaar 2013 geen dividend uit te keren en het resultaat geheel toe te voegen aan de (negatieve) overige reserves, opgenomen onder het eigen vermogen.

STRATEGIE EN AANSTURING ORGANISATIE

Ctac ziet het als haar missie om de ambities van haar klanten mogelijk te maken door alle mogelijkheden van informatie technologie om te zetten naar ‘business value’ voor haar klanten. Ook de ambities van onze medewerkers worden hierbij in ogenschouw genomen.

Ctac onderscheidt hierbij de volgende doelstellingen:

 • het ontzorgen van (internationale) klanten in het (grotere) MKB door passende en
  betrouwbare ICT oplossingen tegen aanvaardbare kosten te bieden. Deze oplossingen
  dienen tevens een belangrijke bijdrage te leveren aan de winstgevendheid van die
  klanten en de continuïteit van hun onderneming;
 • het verder ontwikkelen van ERP dienstverlener naar een onderscheidende aanbieder van
  samengestelde ICT-oplossingen (‘solution provider’);
 • de Ctac organisatie te ontwikkelen naar marktmogelijkheden en continuïteit voor alle
  stakeholders.

De afgelopen jaren heeft Ctac de organisatie dusdanig ingericht en de strategie aangescherpt dat het zich heeft kunnen omvormen tot een vooraanstaande ICT Solution Provider. De aandacht zal in de komende jaren liggen op geïntegreerde – naar markt en/of kennisgerichte – businessunits, die optimaal zijn ingericht om klanten van hoogwaardige, specialistische oplossingen te voorzien. De organisatiestructuur is er een waarbij het management team Nederland direct aansturing geeft.

De organisatiestructuur is er een waarbij in beide landen het management team centraal, geïntegreerd sturing geeft aan alle sales en delivery activiteiten. In Nederland kennen we drie sectoren waarin de dienstverlening is ondergebracht: SAP Consultancy, Managed Services en Microsoft Consultancy. Alle salesactiviteiten worden over deze sectoren heen centraal aangestuurd.

VOORUITZICHTEN

De verbeterde financiële positie, de in 2013 gerealiseerde operationele progressie en met name de resultaatverbetering in de tweede jaarhelft geven Ctac een betere uitgangspositie voor 2014. Hoewel er in 2014 nog geen sprake zal zijn van volledig herstelde ICT-services markten, is er alle aanleiding te veronderstellen dat de opgaande lijn in 2014 kan worden voortgezet.

Met een voorbehoud voor bijzondere exogene omstandigheden verwacht Ctac in 2014 een hoger resultaat te behalen dan in 2013.