Hoofdpunten

  • Netto-omzet stijgt 3% naar EUR 86,1 miljoen
  • Toename bedrijfsresultaat met 27% naar EUR 3,4 miljoen
  • Netto resultaat stijgt met 42% naar EUR 2,4 miljoen
  • Vermindering (netto) bankschuld met EUR 0,5 miljoen van EUR 3,2 miljoen ultimo 2014 naar EUR 2,7 miljoen ultimo 2015
  • Vermindering earn out-verplichtingen van EUR 1,4 miljoen ultimo 2014 naar EUR 1,0 miljoen ultimo 2015
  • Verbetering solvabiliteit naar 33,7% per ultimo 2015 ten opzichte van 31,1% ultimo 2014
  • Hervatting dividend met voorstel van EUR 0,06 per gewoon aandeel
  • Voortzetting opgaande lijn in 2016 met verwachte verdere stijging van resultaat

“In 2015 is de opgaande lijn verder gecontinueerd ondanks de nog steeds lastige ICT services markt. Door alert te sturen op marge en door kosten te beheersen, is het bedrijfsresultaat gestegen met ruim EUR 0,7 miljoen naar EUR 3,4 miljoen. Door het verder uitbouwen van marktkennis en specifieke expertise hebben we in lijn met de strategie onze oplossingen en templates verder geoptimaliseerd. Daarnaast had de verdere integratie van verschillende bedrijfsonderdelen een positief effect op onze resultaten.

Ctac Nederland, veruit onze grootste business unit, heeft zich in 2015 positief ontwikkeld. Het aandeel van Cloud Services nam significant toe. De Consultancy activiteiten op het gebied van onder meer SAP- en Microsoft expertise, verbeterden de resultaten. Ook de detacheringsactiviteiten onder Consultancy droegen positief bij aan de resultaten. De positieve ontwikkeling van de genoemde activiteiten biedt een goed perspectief voor 2016.

De resultaten van Ctac België zijn nagenoeg break even. De progressie die is gemaakt nadat in februari 2015 het management is vervangen, stemt tot tevredenheid. De zwakke start van de eerste twee maanden is in de rest van 2015 gecompenseerd. Naar verwachting kan de ingezette lijn van progressie in 2016 worden doorgezet. 

De resultaten van Ctac Frankrijk waren negatief. Een gedeelte van het verlies is toe te schrijven aan de gevolgen van de bewuste keuze voor een hernieuwde start van Ctac Frankrijk, wat extra kosten met zich meebrengt. Het grootste gedeelte van het verlies is te wijten aan één specifiek project. Tijdens de uitvoering van dit project bleek de juridische reikwijdte van gemaakte afspraken onvoldoende duidelijk in het contract te zijn verwoord. Ondanks dat het contract niet onder zijn verantwoordelijkheid is afgesloten, heeft de directeur van Ctac Frankrijk, Thierry Ouillon, besloten zijn carrière buiten onze onderneming voort te zetten. Ctac dankt hem voor de getoonde inzet. Hij wordt voorlopig (ad interim) vervangen door de heer Eric Mahieux. 

Naar aanleiding van het behaalde resultaat en de verbetering van de balans zal, in lijn met ons dividendbeleid, aan de vergadering van aandeelhouders worden voorgesteld om over 2015 een dividend uit te keren van EUR 0,06 per (gewoon) aandeel.

De voortgaande verbetering van de operationele prestaties was in 2015 zichtbaar in alle vier kwartalen. De gerealiseerde progressie vormt een goed uitgangspunt om de opgaande lijn in 2016 verder voort te zetten. Voor geheel 2016 verwachten we daarom een hoger resultaat dan in 2015.”
Henny Hilgerdenaar, Chief Executive Officer van Ctac

FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

Omzet en bruto marge
De netto-omzet kwam in 2015 uit op EUR 86,1 miljoen, een stijging van 3,2% (2014: EUR 83,4 miljoen). De stijging was volledig autonoom.

De omzet consultancy, hosting en beheer steeg van EUR 69,8 miljoen in 2014 naar EUR 72,2 miljoen in 2015, een toename van 3,5%. Omdat onder meer de externe inhuur met 4,3% is afgenomen tot EUR 16,7 miljoen in 2015 (EUR 17,5 miljoen in 2014), is de bruto marge op deze activiteiten gestegen van EUR 51,7 miljoen in 2014 naar EUR 54,2 miljoen in 2015.

De omzet op software daalde met 6,0% van EUR 6,0 miljoen in 2014 tot EUR 5,7 miljoen in 2015. De bruto marge van deze omzet in 2015 kwam uit op EUR 2,2 miljoen (2014: EUR 2,4 miljoen).

De omzet op onderhoudscontracten steeg met 9,9% van EUR 7,5 miljoen in 2014 naar EUR 8,2 miljoen in 2015. De bruto marge op deze activiteiten steeg met EUR 0,2 miljoen tot EUR 2,9 miljoen.

De omzet per medewerker (op basis van het gemiddelde aantal FTE op jaarbasis) nam toe met 1,6% naar EUR 192.000 in 2015 (2014: EUR 188.900).

Bedrijfslasten
De personeelskosten stegen in 2015 per saldo met EUR 0,7 miljoen, ofwel 1,7% ten opzichte van het voorgaande jaar. Het gemiddeld aantal FTE’s is van 441 FTE in 2014 licht gestegen tot 449 in 2015.

De overige bedrijfslasten zijn met EUR 0,9 miljoen, ofwel 6,8% gestegen naar EUR 14,3 miljoen (2014: EUR 13,4 miljoen).

De afschrijvingen stegen met EUR 0,1 miljoen naar EUR 1,4 miljoen.

Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat kwam in 2015 uit op EUR 3,4 miljoen (2014: EUR 2,6 miljoen). De stijging met 26,7% ten opzichte van 2014 is vrijwel geheel toe te schrijven aan de bruto marge die door meer winstgevende omzet relatief harder gestegen is dan de bedrijfslasten.

Het bedrijfsresultaat in het vierde kwartaal van 2015 kwam uit op EUR 1,4 miljoen (2014: EUR 1,0 miljoen).

Financiële baten en lasten
Ultimo 2015 kwam de netto bankschuld uit op EUR 2,7 miljoen (2014: EUR 3,2 miljoen). De hieraan gerelateerde rentekosten bleven gelijk op circa EUR 0,1 miljoen. Ook de overige financiële lasten (onder andere de rente op earn out-verplichtingen) bleven vrijwel gelijk. Dit resulteerde in een onveranderde last van EUR 0,2 miljoen in 2015 (2014: EUR 0,2 miljoen).

Belastingen
De belastingdruk in 2015 bedroeg 23,8% (2014: 27,3%).

Netto resultaat en resultaat per aandeel
Het netto resultaat over 2015 kwam uit op EUR 2,4 miljoen (2014: EUR 1,7 miljoen). Dit vertaalt zich in een resultaat per gewogen gemiddeld uitstaand gewoon aandeel van EUR 0,19 op basis van 12.515.497 aandelen (2014: EUR 0,14) . Het totaal aantal uitstaande gewone aandelen op 31 december 2015 bedroeg (onveranderd) 12.515.497 stuks.

Balans
Als gevolg van de toevoeging van het netto resultaat over 2015 (EUR 2,4 miljoen) is het eigen vermogen per ultimo 2015 met EUR 2,4 miljoen gestegen naar EUR 13,6 miljoen. Conform de verslaggevingsregels is het eigen vermogen bepaald voor verwerking van het winst-bestemmingsvoorstel.

De handelsdebiteuren en overige vorderingen lieten een stijging zien per ultimo 2015 van circa EUR 3,1 miljoen naar EUR 20,6 miljoen. Het balanstotaal steeg met EUR 4,3 miljoen van EUR 36,1 miljoen ultimo 2014 naar EUR 40,4 miljoen ultimo 2015.

De solvabiliteit (eigen vermogen/totaal vermogen) verbeterde vervolgens van 31,1% ultimo 2014 naar 33,7% per ultimo 2015.

De netto bankschuld daalde van EUR 3,2 miljoen ultimo 2014 naar EUR 2,7 miljoen ultimo 2015. De met ABN AMRO bank overeengekomen kredietfaciliteit bedroeg per ultimo 2015 EUR 7,3 miljoen. Als zekerheid is pandrecht op vorderingen, bedrijfsuitrusting en IP-rechten verstrekt.

Kasstroom en investeringen
De kasstroom uit bedrijfsoperaties kwam in 2015 uit op EUR 2,9 miljoen positief (2014:       EUR 4,4 miljoen positief). De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg EUR 2,2 miljoen positief in 2015 (2014: EUR 3,8 miljoen positief).

In 2015 is voor EUR 1,2 miljoen geïnvesteerd in (im-)materiële vaste activa (2014: EUR 1,7 miljoen). De investeringen bestonden met name uit vervanging van de ICT-infrastructuur en nieuwe computers.

De kasstroom uit financieringsactiviteiten betrof met name de betaling van EUR 0,5 miljoen aan earn out-verplichtingen (2014: EUR 1,4 miljoen); in tegenstelling tot 2014 (EUR 0,4 miljoen) vond in 2015 nauwelijks betaling plaats op aandeel derden. In 2014 vond ook een aflossing plaats van de langlopende leningen van EUR 0,2 miljoen.

De netto kasstroom kwam in 2015 uit op EUR 0,5 miljoen positief (2014: EUR 0,1 miljoen).

Voorstel verwerking resultaat
Na zorgvuldige afweging van de impact van een dividenduitkering op de netto kasstroom in 2016, het eigen vermogen, de samenstelling ervan en de andere balanscomponenten, wordt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgesteld om over het boekjaar 2015 uit het netto resultaat een dividend uit te keren van EUR 0,06 per gewoon aandeel. Genoemd voorstel is in lijn met het eerder geformuleerde dividendbeleid. Het dan nog resterend gedeelte van het netto resultaat zal geheel worden toegevoegd aan de nog (negatieve) overige reserves, welke zijn opgenomen onder het eigen vermogen.

Ontwikkelingen na balansdatum
In het kader van een verdere aanscherping van de strategie heeft Ctac op 5 januari 2016 gemeld dat het volledige belang in IFS Probity (59,8%) aan de minderheidsaandeelhouders is verkocht tegen de intrinsieke waarde.

Conform de verslaggevingsregels (International Financial Reporting Standards) is de verkoop van het aandeel IFS reeds in de balans per 31 december 2015 in aanmerking genomen op de aparte regels Activa ‘Held for Sale’ en Passiva ‘Held For Sale’.

STRATEGIE EN AANSTURING ORGANISATIE
Ctac ziet het als haar missie om de ambities van haar klanten mogelijk te maken door de voordelen van informatietechnologie om te zetten naar werkelijke ‘business value’. Ook de ambities van medewerkers worden hiermee uitgedaagd.

Ctac onderscheidt hierbij de volgende doelstellingen:

het ontzorgen van (internationale) klanten in het midden en grotere segment door passende en betrouwbare ICT-oplossingen tegen aanvaardbare kosten te bieden. Deze oplossingen dienen tevens een belangrijke bijdrage te leveren aan de duurzame winstgevendheid en het concurrentievermogen van de klanten ten behoeve van de continuïteit van hun onderneming;
het zich nog verder ontwikkelen van ERP-dienstverlener naar een onderscheidende aanbieder van samengestelde ICT-oplossingen als Total Solution Provider;
de Ctac organisatie verder ontwikkelen naar de marktmogelijkheden en het bieden van continuïteit voor alle stakeholders.
De afgelopen jaren heeft Ctac de organisatie dusdanig ingericht en de strategie zodanig aangescherpt, dat zij zich heeft omgevormd tot een vooraanstaande Total Solution Provider. De aandacht zal in 2016 en de komende jaren gericht zijn op geïntegreerde – naar markt- en/of kennisgerichte – businessunits die optimaal zijn geëquipeerd om klanten van hoogwaardige en specialistische oplossingen te voorzien.

De organisatiestructuur is er één waarbij in alle landen het managementteam centraal en geïntegreerd sturing geeft aan alle sales- en delivery-activiteiten. In Nederland kennen we drie sectoren waarin de dienstverlening is ondergebracht: Consulting (o.a. SAP en Microsoft), Cloud Services en Ctac Resourcing. De salesactiviteiten worden centraal aangestuurd.

VOORUITZICHTEN
De verbeterde financiële positie, de in 2015 gerealiseerde operationele progressie en met name de resultaatverbetering geven Ctac een goede uitgangspositie voor 2016. Hoewel er ook in 2016 nog geen sprake zal zijn van volledig herstelde ICT-services markten, is er aanleiding te veronderstellen dat de opgaande lijn ook dit jaar kan worden voortgezet.

Met een voorbehoud voor bijzondere exogene omstandigheden verwacht Ctac in 2016 een hoger resultaat te behalen dan in 2015.

OVERIGE
De lidstaat van herkomst van Ctac N.V. voor de doeleinden van de Transparantierichtlijn van de Europese Unie (Richtlijn 2004/109/EC, zoals aangevuld) is Nederland.

Download persbericht als PDF