7 augustus 2019

(x € miljoen) tenzij anders vermeld H1 2019 H1 2019 H1 2018 Q2 2019 Q2 2018 Q1 2019 Q1 2018
Incl. aanpassing IFRS 16 Excl. aanpassing IFRS 16 Excl. aanpassing IFRS 16 Excl. aanpassing IFRS 16 Excl. aanpassing IFRS 16 Excl. aanpassing IFRS 16 Excl. aanpassing IFRS 16
Netto-omzet 41,4 41,4 42,4 20,7 21,1 20,6 21,3
EBITDA* 3,2 1,0 1,7 0,0 0,8 1,0 0,9
EBIT** 0,4 0,3 1,2 -0,3 0,5 0,6 0,7
Nettoresultaat 0,9 -0,4 0,4 0,4 0,5

(*) Ebitda 2019 gecorrigeerd voor incidentele lasten bedraagt € 1,7 miljoen (2018: € 1,7 miljoen)
(**) Ebit 2019 gecorrigeerd voor incidentele lasten en afschrijvingen IP-producten € 1,3 miljoen (2018: € 1,2 miljoen)

Hoofdpunten eerste halfjaar 2019

  • Netto-omzet daalt licht met 2,5% naar € 41,4 miljoen
  • Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (Ebitda) (exclusief impact IFRS 16) daalt met € 0,7 miljoen naar € 1,0 miljoen
  • Bedrijfsresultaat (Ebit) (exclusief impact IFRS 16) daalt met € 0,9 miljoen naar € 0,3 miljoen
  • Nettoresultaat nihil (2018: € 0,9 miljoen)
  • IP-strategie ongewijzigd. Nieuwe contracten met een Europese retailer (kassa-systemen) en een commercieel vastgoedbeheerder (Fit4RealEstate)

Verwachting neerwaarts bijgesteld: onder voorbehoud van bijzondere exogene omstandigheden en op basis van de omvang en de kwaliteit van de order-portefeuille verwacht Ctac bij een licht lagere omzet een lager resultaat te realiseren over 2019. Hierbij is niet gecorrigeerd voor de incidentele lasten als gerapporteerd in het eerste halfjaar van 2019.

“Ondanks dat we in de eerste maanden van het jaar een basis voor groei voorzagen voor geheel 2019, is door enkele incidentele posten het halfjaar negatief beïnvloed. Dit heeft er mede toe geleid dat we de verwachtingen voor 2019 negatief moesten bijstellen. Dit heeft Ctac in het persbericht van 24 juli jl. reeds kenbaar gemaakt.

In Nederland groeide de dienstverlening van Ctac Cloud Services door. De opschoning van de productportfolio eind 2018 in combinatie met een terughoudende markt voor consultancy diensten en lagere licentieopbrengsten leidden tot een lagere omzet. In België werden betere omzetten en resultaten gerealiseerd. De toenemende schaarste van IT-personeel is daarnaast een uitdaging voor Ctac. De bedrijfslasten stegen met name door een combinatie van toegenomen afschrijvingslasten, incidentele lasten door het vertrek van de CFO (in mei 2019) en na-ijlende ontwikkelingskosten voor IP-producten. Per saldo leidde dit tot een lager bedrijfsresultaat. Op 26 juli jl. heeft Ctac medegedeeld dat de heer P.P.J.G. (Pieter-Paul) Saasen wordt voorgedragen voor de benoeming tot lid van de raad van bestuur in de functie van Chief Financial Officer.

Rekening houdend met de omvang en kwaliteit van de huidige orderportefeuille en met een voorbehoud voor exogene omstandigheden verwacht Ctac over 2019 een lagere omzet en lagere resultaten. De IP-producten zullen naar verwachting vanaf 2020 een positieve impact hebben op de ontwikkeling van het bedrijf.”
Henny Hilgerdenaar, Chief Executive Officer van Ctac:

Financiële ontwikkelingen

Winst-en-verliesrekening

Algemeen
Met ingang van 2019 is IFRS 16 van kracht. Deze nieuwe standaard zorgt voor een significante verandering in de aanpak omtrent leases. De standaard verplicht de huurder om alle lease- en huurverplichtingen te activeren op de balans. Bij Ctac zorgt dit voor significante verschuivingen. Naast balansverlenging zijn er ook effecten in de verlies-en-winstrekening. De effecten zijn toegelicht in de bijlage bij dit bericht.

Omzet en bruto marge
De omzet in de eerste helft van 2019 is gedaald met € 1,0 miljoen, ofwel 2,5%, van € 42,4 miljoen in de eerste helft van 2018 naar € 41,4 miljoen. In Nederland liet de omzet uit cloud- services een stijging zien omdat steeds meer Ctac klanten migreren naar een private of publieke cloudomgeving. De markt voor met name de grotere consultancyprojecten blijft echter evenals in het eerste kwartaal enigszins terughoudend. Ook worden er mede als gevolg van een transformatie naar pay per use contracten minder licenties verkocht. In het vierde kwartaal van 2018 vond een opschoning plaats van de productportfolio die eveneens heeft geleid tot een lagere omzet in het eerste halfjaar. In België groeide de omzet door toenemende detacheringsactiviteiten. De hiervoor genoemde omzeteffecten hebben per saldo een negatief effect van € 0,8 miljoen op de brutomarge die daalde van € 29,3 miljoen in H1 2018 naar € 28,5 miljoen in H1 2019.

Bedrijfslasten
De bedrijfslasten zijn in het eerste halfjaar van 2019 met € 28,1 miljoen op hetzelfde niveau gebleven als het eerste halfjaar van 2018.

In de eerste helft van 2018 is voor een bedrag van € 1,7 miljoen aan ontwikkelkosten geactiveerd. Daaruit resulteerde een verlaging van de personeelskosten. In de eerste helft van 2019 daalden de personeelskosten door afname van het aantal fte’s. Tegenover deze en andere kostenbesparingen stonden incidentele kostenposten, mede in verband met het vertrek van de CFO (contractuele verplichtingen, vervangings- en wervingskosten) en de na-ijlende ontwikkelingskosten voor IP-producten die noodzakelijk waren om deze optimaal te laten aansluiten op specifieke wensen van nieuwe klanten voor Fit4Woco en XV Retail.
De contracten met deze nieuwe klanten zullen naar verwachting vanaf 2020 positief gaan bijdragen aan de omzet- en resultaatontwikkeling in 2020.

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (Ebitda)
De Ebitda (exclusief de impact van IFRS 16) is in het eerste halfjaar van 2019 gedaald met 41% naar € 1,0 miljoen (eerste halfjaar 2018: € 1,7 miljoen). De daling is met name het resultaat van de hierboven beschreven brutomarge-effecten en de stijging van de bedrijfslasten.

Bedrijfsresultaat (Ebit)
Vanaf januari 2019 wordt regulier afgeschreven op de geactiveerde IP-producten Fit4Woco en XV Retail. Dit veroorzaakt naast de daling van de Ebitda een daling van het bedrijfsresultaat.

Nettoresultaat
Het nettoresultaat toekomend aan groepsaandeelhouders over de eerste helft van 2019 kwam uit op € 16K (2018: € 0,9 miljoen). Op basis van een gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen van 12.827.802 impliceert dit een nettoresultaat € 0,00 per gewoon aandeel (2018: € 0,07).

Balans

Het balanstotaal is met € 0,5 miljoen afgenomen van € 48,3 miljoen per 31 december 2018 naar € 47,8 miljoen per 30 juni 2019 met name als gevolg van reguliere afschrijvingen. Het balanstotaal per 31 december 2018 is als gevolg van de toepassing van IFRS 16 toegenomen met € 7,9 miljoen.

In lijn met het seizoenpatroon nam de nettobankschuld ten opzichte van 31 december 2018 met € 1,8 miljoen toe. Deze stijging werd geheel veroorzaakt door de uitkering van vakantie-geld, bonus, cashdividend en earn out-verplichtingen in het tweede kwartaal 2019.

De solvabiliteit (eigen vermogen / balanstotaal) kwam uit op 38,0% (ultimo 2018: 38,9%). Als gevolg van de toepassing van IFRS 16 is de solvabiliteit per ultimo 2018 met 8,3% afgenomen.

Over het boekjaar 2018 is aan de aandeelhouders een keuzedividend van € 0,08 per aandeel ter beschikking gesteld (2017: € 0,08). Dit heeft geresulteerd in een uitbetaling aan aandeel-houders van € 673.000 en een toename van het aantal uitstaande gewone aandelen met 124.319 stuks tot 12.931.401 aandelen.

Netto Kasstroom en kaspositie

De kasstroom over het eerste halfjaar 2019 was € 1,8 miljoen negatief (2018: € 1,7 miljoen negatief) als gevolg van een regulier seizoenpatroon. De kaspositie was op 30 juni 2019 € 2,1 miljoen negatief (30 juni 2018: € 3,9 miljoen negatief).

Download persbericht als PDF