’s-Hertogenbosch, 14 maart 2012– ICT solutions provider Ctac N.V. (Ctac) (NYSE Euronext Amsterdam: CTAC) maakt vandaag de jaarcijfers bekend over 2011.

Kerncijfers

€ mln (tenzij anders vermeld) 2011 2010 % Q4 2011 Q4 2010 %
Omzet 73,0 71,4 2,2 19,9 19,8 0,5
EBITDA 1,2 3,8 1,1 1,1
Onderliggend bedrijfsresultaat 0,0 1,2 11,2 0,6
Bedrijfsresultaat (12,7) 1,2 (11,2) 0,6
Nettoresultaat (12,7) 0,2
Nettoresultaat per aandeel (in EUR) (1,10) 0,2
Aantal medewerkters ultimo (headcount) 492 501

Hoofdpunten

 • Omzet stijgt 2,2% naar € 73,0 miljoen; autonome stijging 0,5%
 • Onderliggend bedrijfsresultaat break even ten opzichte van € 1,2 miljoen in 2010
 • Eerder aangekondigde eenmalige (non cash) afwaardering goodwill van € 11,5 miljoen en reorganisatielast van € 1,2 miljoen leiden tot negatief nettoresultaat
 • Structurele kostenbesparingen vanaf juli 2011 volgens plan stapsgewijs opgevoerd tot € 300.000 per maand
 • Geleidelijke verbetering van onderliggend bedrijfsresultaat vanaf medio 2011 zet door in vierde kwartaal (€ 0,6 miljoen) en in eerste maanden van 2012
 • Op basis van goede marktpositionering en aangescherpte strategie verwacht Ctac in 2012 een toename van de autonome omzet en verbetering van het onderliggend bedrijfsresultaat

“Het jaar 2011 is voor Ctac een lastig jaar geweest, waarin de investeringsbereidheid in ICT-projecten over het algemeen laag bleef door de onzekere economische omstandigheden. Als gevolg hiervan bleven de resultaten in de eerste helft van het jaar onder druk staan en hebben we halverwege het jaar besloten om onze kostenbasis structureel te verlagen. Door het uitblijven van echt herstel op de ICT-services markt hebben we uit oogpunt van prudentie en op basis van de meest recente inzichten over de groei van de verschillende bedrijfsonderdelen vorige week aangekondigd een eenmalige non cash afwaardering op goodwill op te nemen in onze resultaten over 2011. In het verlengde van deze afwaardering hebben we aan het einde van 2011 onze strategie verder aangescherpt. Dit houdt ondermeer in dat we zijn gestart met het kritischer beoordelen van al onze activiteiten op hun rendement en cash genererend vermogen. Het afstoten van bedrijfsactiviteiten die onvoldoende potentieel hebben om binnen afzienbare tijd goed te
renderen of niet meer passen binnen de strategie van Ctac, behoort hierbij tot de mogelijkheden.

Wij hebben in het afgelopen jaar hard gewerkt aan een efficiëntere inrichting van onze organisatie en realisatie van kostenbesparingen. Dit vertaalde zich vanaf augustus 2011 in een verbetering van onze onderliggende resultaten, die zich ook in de eerste twee maanden van 2012 heeft voortgezet. Mede gelet op onze goede positionering in de markt en de aangescherpte strategie, verwachten we voor heel 2012 verdere stappen te zetten op het gebied van rendementsverbetering.” 

Henny Hilgerdenaar, CEO van Ctac

Financiële ontwikkelingen

Omzet

De omzet in 2011 bedroeg € 73,0 miljoen, een stijging van 2% ten opzichte van de omzet in 2010 (€ 71,4 miljoen). De tarieven bleven over de gehele linie in 2011 min of meer stabiel. De omzet in het vierde kwartaal bedroeg € 19,9 miljoen, vergelijkbaar met het vierde kwartaal in 2010 (€ 19,8 miljoen).

De omzet bestond voor € 10,0 miljoen uit verkochte licenties en onderhoudscontracten (2010: € 10,3 miljoen). Circa € 4,2 miljoen van de licentieomzet betrof nieuwe projecten (2010: € 5,0 miljoen). Het overige deel bestond uit onderhoudscontracten (2010: € 5,3 miljoen, 2011: € 5,8 miljoen).

De omzet per medewerker (op basis van het gemiddelde aantal FTE op jaarbasis) was met € 154.500 in 2011 nagenoeg gelijk aan de omzet per medewerker in 2010 (€ 154.400 evenals de omzet per declarabele medewerker (2011: € 170.000; 2010: € 170.000).

Omzet per onderdeel

Ctac heeft in de tweede helft van 2012 de organisatiestructuur gewijzigd. Deze structuur sluit beter aan op de klantproposities en op de wijze waarop de organisatie intern is ingericht en wordt aangestuurd. In de nieuwe structuur zijn gelijksoortige activiteiten geclusterd. Ctac onderscheidt daarbij vier onderdelen, Ctac Managed Services, Ctac Consulting, Ctac Microsoft en Overig.

De activiteiten die onder Ctac Managed Services vallen, zijn onveranderd. Het gaat hierbij om het ontsluiten van specifieke ICT-expertise op een breed gebied en het bieden van ondersteuning aan organisaties die een professionele ICT-infrastructuur willen borgen. Onder Ctac Consulting vallen alle SAP gerelateerde activiteiten, waaronder de activiteiten die voorheen onder Ctac MKB en Ctac Professional Services vielen. Ctac Microsoft omvat alle Microsoft gerelateerde activiteiten, waaronder Dynamics en de Microsoft gerelateerde activiteiten van Yellow. Onder Overig vallen de activiteiten die niet zijn toe te wijzen aan de andere drie onderdelen, zoals Meridian IT.

Omzet per onderdeel en per land (excl. intercompany-omzet)

2011 2010 %
Nederland
Ctac Managed Services 18.976 17.651 8%
Ctac Consulting 32.552 32.617 0%
Ctac Microsoft 4.244 2.776 53%
Overig 1.483 1.930 (23%)
Totaal Nederland 57.255 54.974 4%
België 14.371 15.468 (7%)
Overige  internationale activiteiten 1.357 960 41%
Totaal 72.983 71.402 2%

De omzet van de Nederlandse activiteiten over 2011 steeg met 4,1% naar € 57,3 miljoen (2010: € 55,0 miljoen). Deze omzetstijging is toe te schrijven aan Ctac Managed Services en Ctac Microsoft. De omzet van de Belgische activiteiten daalde met 7,1% naar € 14,4 miljoen (2010: € 15,5 miljoen). De overige internationale activiteiten zijn flink toegenomen als gevolg van de activiteiten in Frankrijk, waar in 2010 de activiteiten voor de uitrol van de in eigen huis ontwikkelde XV-retail oplossingen zijn opgestart. De omzet is mede als gevolg van meer verkochte licenties sterk gestegen.

Inkoopwaarde

De samenstelling van de omzet in 2011 veranderde minimaal ten opzichte van 2010. De inkoop van softwarelicenties en onderhoudscontracten is in 2011 met 6,2% gedaald naar € 6,3 miljoen (2010: € 6,7 miljoen). Externe inhuur steeg van € 9,7 miljoen in 2010 naar € 10,1 miljoen in 2011.

Kosten

De personeelskosten stegen in 2011 per saldo met 6,0% ten opzichte van het voorgaande jaar. Exclusief de reorganisatielast bedraagt de stijging 3,1%. De personeelskosten per FTE, exclusief de reorganisatielast, stegen met 0,9% ten opzichte van 2010. Deze stijging is het saldo van loonsverhogingen van circa 3% in 2011 en een lagere reservering voor gratificaties. Het gemiddeld aantal FTE’s is van 462 in 2010 gestegen naar 472 in 2011. Het aantal medewerkers (headcount) ultimo 2011 bedroeg 492 ten opzichte van 501 ultimo 2010.

De overige bedrijfslasten zijn met 15,8% gestegen naar € 13,8 miljoen (2010: € 11,9 miljoen).
De toename van de overige kosten is met name het gevolg van hogere advieskosten en van een verschuiving van afschrijvingen naar de overige bedrijfskosten door het onderbrengen van hardware voor de hostingactiviteiten in operationele lease. De advieskosten namen met name toe als gevolg van een in juni 2011 gestart traject ter optimalisatie van de commerciële organisatie in Nederland.

De afschrijvingen zijn gedaald van € 2,6 miljoen over 2010 naar € 2,4 miljoen over 2011. De afschrijvingen op materiële vaste activa namen af als gevolg van het onderbrengen van hardware in operationele lease. De afschrijvingen op de immateriële activa namen toe als gevolg van overnames in de tweede helft van 2010.

Bedrijfsresultaat

Het onderliggende bedrijfsresultaat kwam in 2011 uit op € 0,0 miljoen ten opzichte van € 1,2 miljoen over 2010. Inclusief bijzondere (non cash) waardevermindering van goodwill (€ 11,5 miljoen) en de eenmalige reorganisatielast (€ 1,2 miljoen) bedroeg het bedrijfsresultaat in 2011 € 12,7 miljoen negatief.

Het onderliggend bedrijfsresultaat in het vierde kwartaal lag met € 0,6 miljoen op hetzelfde niveau als in het vierde kwartaal van 2010 (€ 0,6 miljoen) en is in lijn met de geleidelijke verbetering van de onderliggende resultaten zoals die vanaf augustus zichtbaar is. De verbetering is het gevolg van doorgevoerde efficiencyverbeteringen in de organisatie en de effecten van het in juli 2011 aangekondigde kostenbesparingsprogramma.

Rentekosten

In 2011 steeg de bankschuld van € 5,7 miljoen naar € 6,5 miljoen, door betaling van earn out verplichtingen en door investeringen in het nieuwe kantoorpand dat in het voorjaar 2012 wordt betrokken. De rentekosten in 2011 kwamen per saldo uit op € 0,4 miljoen (2010: € 0,2 miljoen).

Nettoresultaat en resultaat per aandeel

Het nettoresultaat over 2011 kwam uit op € 12,7 miljoen negatief tegenover een nettowinst van € 0,2 miljoen in 2010. Dit vertaalt zich in een negatief resultaat per gewogen gemiddeld uitstaand gewoon aandeel van € 1,10 op basis van 11.619.317 aandelen. Het totaal aantal uitstaande gewone aandelen op 31 december 2011 bedroeg 11.650.269. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om over het boekjaar 2011 geen dividend uit te keren.

Balansstructuur

Ten gevolge van de bijzondere waardevermindering van de goodwill is het balanstotaal gedaald van € 49,7 miljoen ultimo 2010 tot € 37,4 miljoen per ultimo 2011. Door verwerking van het nettoverlies over 2011 nam het eigen vermogen af naar € 6,1 miljoen (ultimo 2010: € 18,6 miljoen). De solvabiliteit daalde hierdoor naar 16% (ultimo 2010: 37%).

De debiteuren namen per ultimo 2011 met 8% af ten opzichte van boekjaar 2010. Dit is met name het resultaat van een verbeterd debiteurenbeheer. Het gemiddeld aantal uitstaande dagen per debiteur over 2011 nam licht af ten opzichte van 2010. De kortlopende bankschuld bedroeg aan het einde van 2011 € 6,1 miljoen (ultimo 2010: € 4,8 miljoen). Met ingang van 15 maart 2011 is Ctac een financieringsfaciliteit met ABN AMRO Bank overeengekomen, ter hoogte van € 10,8 miljoen en ter vervanging van de faciliteit van F. van Lanschot Bankiers. Als zekerheid is pandrecht op vorderingen, bedrijfsuitrusting en IP rechten verstrekt. Met ingang van 1 november 2011 is de faciliteit verlaagd naar € 10,4 miljoen.

Kasstroom en investeringen

De kasstroom uit bedrijfsoperaties bedroeg in 2011 € 1,6 miljoen positief (2010: € 1,0 miljoen positief). De stijging is met name het gevolg van een positieve ontwikkeling van het werkkapitaal door het strakkere debiteurenbeheer.

In 2011 is voor € 2,8 miljoen geïnvesteerd in materiële en immateriële vaste activa (2010: € 1,3 miljoen). De investeringen in materiële vaste activa bestonden met name uit vervanging van de ICT-infrastructuur en nieuwe computers en investeringen in het nieuwe kantoorpand dat in het voorjaar 2012 wordt betrokken. De investeringen in immateriële activa bedroegen € 2,1 miljoen en bestonden in 2011 uit betaalde bedragen voor afwikkeling van earn-out verplichtingen op eerdere acquisities (2010 € 0,3 miljoen). De netto kasstroom kwam in 2011 uit op € 2,1 miljoen negatief (2010: € 1,7 miljoen negatief).

Belangrijke operationele ontwikkelingen

Nieuwe contracten en projecten in 2011

Ferney Group
In januari nam Ferney Group, de grootste Nederlandse inkoopcombinatie op het gebied van bouwbeslag, machines, gereedschappen en ijzerwaren voor de bouw de SAP-groothandelsoplossing van SAP-partner mYuice in gebruik ter ondersteuning van alle logistieke processen.

PostNL
In april maakte Ctac bekend dat PostNL Ctac als partner voor SAP maatwerkontwikkeling en beheer heeft gekozen. Ctac nam vanaf 1 april 2011 de volledige verantwoordelijkheid over voor de ontwikkeling en het beheer van al het SAP maatwerk binnen de SAP omgeving van PostNL.

Action
In mei werd bekend gemaakt dat de bekende Nederlandse winkelketen Action de retailautomatiseringsoplossing XV Retail van Ctac inzet voor de complete ondersteuning van alle winkelprocessen. De oplossing is in gebruik bij alle 250 Action-winkels in Nederland, België en Duitsland.

Maasdelta Groep
Begin juni werd bekend dat Maasdelta Groep de CHARE-oplossing van Ctac inzet voor zijn niet-planmatige onderhoudsprocessen waarbij klantgerichtheid, gebruiksgemak, ketenintegratie en mobiel werken belangrijke uitgangspunten zijn. CHARE is de SAP Business All-in-One-oplossing van Ctac, speciaal ontwikkeld voor de woningcorporatiesector.

SAP-trainingen voor Nederlandse ziekenhuizen.
In september werd gestart met een nieuw opleidingsprogramma voor SAP-gebruikers in de zorg. De SAP Healthcare-training is de eerste en enige training voor deze sector, die speciaal op de Nederlandse situatie is toegespitst.

Canal Company
Canal Company, organisator van toonaangevende en innovatieve arrangementen op en rond de Amsterdamse grachten, nam in september de op dat moment recent geïntroduceerde versie van Ctac Leisure & Hospitality in gebruik. Dit is het eerste volledig geïntegreerde automatiseringssysteem voor de dagrecreatiesector.

Beddenspecialist Swiss Sense
Swiss Sense, bekend om zijn kwalitatief hoogwaardige boxsprings en matrassen, ging in november live met Fit4Furniture. Met deze gecombineerde oplossing van SAP voor Retail en de brancheoplossing XV Retail van Ctac standaardiseert de beddenspecialist zijn informatievoorziening en logistieke processen. SAP Nederland kende de Quality Award ‘Gouden onderscheiding MKB’ toe aan dit project vanwege de vernieuwende manier waarop Ctac en Swiss Sense SAP software implementeren.

Garcia
Modemerk Garcia ondersteunt sinds december zijn groothandelsactiviteiten met de automatiseringsoplossing Fit4Fashion van Ctac. Fit4Fashion is ontwikkeld als SAP All-in-One-template, een ERP-oplossing die volledig op maat is gemaakt op basis van best practices in de modebranche voor moderetailers en -groothandels.

Samenwerkingsovereenkomsten in 2011

Persity Resourcing en Persity Search
Op 31 januari waren de twee joint ventures Persity Search en Persity Resourcing van Persity Recruitment en Ctac Nederland een feit. Met Persity Resourcing richten de twee samenwerkende partijen zich op detachering van SAP consultants. Persity Search richt zich op werving en selectie van (SAP) professionals en sales, zowel voor Ctac als voor derden.

Softbrick
Softbrick en Ctac sloten eind maart een samenwerkingsovereenkomst welke inhoudt dat Ctac de Workforce Management-oplossingen van Softbrick opneemt in zijn softwareportfolio voor de retail. Hiermee speelt Ctac in op de toenemende vraag van klanten naar totaaloplossingen, zogenaamde composed solutions waarbij Ctac zijn eigen templates aanvult met specifieke software van derden. Softbrick biedt verschillende branchespecifieke oplossingen voor onder meer de retail (food, fashion en overig), horeca en industrie.

Ideo
In april sloten Ideo en Ctac Real Estate een exclusief partnership om de bedrijfsprocessen rond vastgoed van woningcorporaties verder te professionaliseren. Ctac en Ideo baseren deze oplossingen op CHARE, de SAP Business All-in-One-oplossing van Ctac voor corporaties, en op templates van Ideo, zoals ‘Mobiele Vakman’ en ‘Mobiele Huurmutatie’.

Dutch Application Company
Tijdens het VNSG-congres dat op 12 en 13 april in Maastricht plaatsvond, tekenden Dutch Application Company en Ctac-dochter Yellow2B een strategische samenwerkingsovereenkomst voor het ontwikkelen van oplossingen om data in SAP en Microsoft omgevingen mobiel te ontsluiten naar smartphones en tablets. Ook deze samenwerking past tevens in de strategie van Ctac om klanten totaaloplossingen aan te bieden..

iCAS
Begin juni tekende Ctac een intentieovereenkomst voor een strategische samenwerkingsovereenkomst met de Duitse SAP specialist iCAS. Deze partner neemt op basis van de overeenkomst de mYuice ProTrade-oplossing voor groothandels van Ctac-dochter mYuice op in zijn productportfolio. ProTrade is een op SAP Business All-in-One gebaseerde softwaretemplate voor groothandelsbedrijven.

Partnerships en certificeringen

SAP Channel Award
In januari werd Ctac voor de zevende maal door SAP onderscheiden met een Channel Award. Ctac ontving de SAP Business All-in-One Partner Award 2010. SAP reikt deze onderscheiding eder jaar uit. De SAP awards zijn voor Ctac een belangrijke stimulans om door te gaan met het bieden en verder ontwikkelen van op SAP gebaseerde oplossingen, waarmee MKB-klanten hun processen optimaliseren en zakelijk succes boeken.

SAP Vertical Expertise Partner (VEP) Utilities
In april werd Ctac-dochter IFS Probity door SAP benoemd tot SAP Vertical Expertise Partner (VEP) Utilities. SAP kent de VEP-status toe aan bedrijven die een brede en diepgaande kennis hebben van een bepaald marktsegment en veel ervaring hebben met SAP oplossingen. Ook de ontwikkeling die een organisatie heeft doorgemaakt, is bepalend voor de toekenning. IFS Probity is geselecteerd door SAP omdat het bedrijf de juiste kennis van en ervaring in SAP oplossingen voor de utiliteitssector heeft.

SAP keurmerk voor vijf retailoplossingen van Ctac
Halverwege het jaar heeft SAP vijf retailoplossingen van Ctac gecertificeerd. De vijf retailtemplates van Ctac zijn hiermee de enige op maat gemaakte retailsoftwareoplossingen in de Benelux met een officieel SAP keurmerk. Fit4Retail, Fit4Fashion, Fit4Food, Fit4Furniture en Fit4Electronics zijn door Ctac ontwikkeld om in te spelen op de specifieke behoefte van
bedrijven in bepaalde sectoren, waaronder mode, voeding en consumentenelektronica. Deze
templates zijn gebaseerd op SAP Business All-in-One, de SAP oplossing voor kleine en
middelgrote bedrijven.

SAP Excellent Hosting Partner
SAP Nederland heeft Ctac op 16 november na een tweejaarlijkse audit van zijn SAP hostingdiensten een nieuwe en tegelijk de hoogst mogelijke certificering toegekend. Ctac is de status van SAP Excellent Hosting Partner toegekend. Ctac is de enige Nederlandse SAP partner die van de Nederlandse SAP organisatie deze Excellent-certificering heeft ontvangen. Daarnaast heeft SAP Nederland de SAP Application Management Services Provider-certificering van Ctac met twee jaar verlengd.

Datacenter faciliteiten
Ctac heeft haar datacenter voor hosting van SAP en Microsoft diensten ondergebracht bij TelecityGroup in Amsterdam. Door deze stap heeft Ctac haar bestaande hostingpropositie versterkt. Daarnaast is het mogelijk om nieuwe, geavanceerde cloud-diensten te ontwikkelen vanuit de nieuw locatie. Ctac lanceert als eerste nieuwe diensten een Self Service Portal en Ctac Archiving-as-a-Service.

Wijzigingen in samenstelling Raad van Bestuur

Op 25 augustus 2011 werd bekend gemaakt dat de heer Harrie van Groenendael zijn functie van Chief Information Officer per voornoemde datum in goed overleg heeft neergelegd en is teruggetreden uit de Raad van Bestuur van Ctac. Ctac en de heer Jan-Willem Wienbelt hebben op 16 november 2011 in goed overleg besloten dat de heer Wienbelt per diezelfde datum terugtrad als Chief Financial Officer van Ctac en dat zijn dienstbetrekking met de organisatie begin 2012 tot een einde zal komen. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ctac, die plaatsvindt op 16 mei 2012, zal de aandeelhouders worden verzocht de heer Van Groenendael en de heer Wienbelt decharge te verlenen voor het mede door hen gevoerde bestuur.

De heren Henny Hilgerdenaar (CEO) en Jan-Willem Wienbelt hebben aanvankelijk de taken van de heer Van Groenendael waargenomen. Per 16 november nam de heer Hilgerdenaar tevens de taken waar van de CFO. Zoals eerder aangekondigd is inmiddels een nieuwe CFO aangetrokken. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal de benoeming van de heer Douwe van der Werf als CFO en lid van de Raad van Bestuur ter goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhouders. De Raad van Commissarissen heeft besloten dat de taken van de CIO verdeeld blijven onder twee leden van de Raad van Bestuur waardoor deze uit twee leden zal blijven bestaan.

Aanscherping strategie en aansturing organisatie

Het is Ctac’s ambitie om een ICT solution provider te zijn in de gekozen markten en kennisgebieden. Met de aanwezige kennis, kunde en nieuwe ICT mogelijkheden zorgt Ctac continue voor de best passende oplossingen voor klanten.

De in het afgelopen jaar aangescherpte strategie staat in het teken van ‘enabling ambition’ waarbij het niet alleen gaat om de ambitie van klanten maar ook van eigen medewerkers. Ctac onderscheid hierbij de volgende doelstellingen:

 • het ontzorgen van (internationale) klanten in het (grotere) MKB door passende en betrouwbare ICT oplossingen tegen aanvaardbare kosten te bieden. Deze oplossingen dienen tevens een belangrijke bijdrage te leveren aan de winstgevendheid van die klanten en de continuïteit van hun onderneming;
 • het verder ontwikkelen van ERP-dienstverlener naar een onderscheidende aanbieder van samengestelde ICT-oplossingen (‘solution provider’);
 • de Ctac organisatie te ontwikkelen naar marktmogelijkheden en continuïteit voor alle
  stakeholders.

De afgelopen jaren heeft Ctac de organisatie dusdanig ingericht en de strategie aangescherpt dat het zich optimaal kan richten op de transitie van ERP-dienstverlener naar solution provider. De aandacht zal in de komende jaren liggen op geïntegreerde – naar markt en/of kennisgerichte – bedrijfsonderdelen, die optimaal zijn ingericht om klanten van hoogwaardige, specialistische oplossingen te voorzien. Dit model, waarbij de resultaatverantwoordelijkheid ligt binnen de bedrijfsonderdelen en het commerciële team acteert vanuit de onderdelen, sluit beter aan op de bedrijfscultuur van Ctac waar ondernemerschap en samenwerking kernwaarden zijn. De organisatiestructuur is er een waarbij het MT (Management Team)
Nederland direct aansturing geeft aan Ctac Managed Services en de markt- en kennisgerichte onderdelen. De activiteiten van Ctac MKB, Ctac Business Services en Ctac Professional Services zijn inmiddels geclusterd tot nieuwe onderdelen waarin branchespecialisme prevaleert boven de grootte van de klant. Deze bedrijfsonderdelen richten zich op bestaande en nieuw gedefinieerde markten en gebieden waar Ctac een actieve rol wil en kan spelen en waar het portfoliomodel, consultancy, hosting & beheer, en producten, toepasbaar is. Ctac streeft in dit model een evenwichtige verhouding na.

Eind 2011 is de strategie verder aangescherpt. Dit houdt ondermeer in dat Ctac is gestart met het kritischer beoordelen van al haar activiteiten op hun rendement en cash genererend vermogen. Het afstoten van bedrijfsonderdelen die onvoldoende potentieel hebben om binnen afzienbare tijd goed te renderen of niet meer passen binnen de strategie van Ctac, behoort hierbij tot de mogelijkheden.

Vooruitzichten

De investeringsbereidheid van klanten in ICT-projecten is momenteel over het algemeen nog relatief laag. Dat beeld varieert echter wel sterk per individueel bedrijf en dat biedt ook onder dergelijk lastige marktomstandigheden goede kansen voor Ctac. Omstreeks mei 2012 zal Ctac verhuizen naar het nieuwe hoofdkantoor. De netto investeringen hiervoor, zijnde de investeringen na aftrek van de te ontvangen huurincentive, hebben voor het grootste deel al plaatsgevonden. Verder zal Ctac in 2012 een behoudend investeringsbeleid voeren. De organisatie beschikt over een moderne ICT-infrastructuur en ruim voldoende
opslagcapaciteit om bestaande en nieuwe klanten optimaal te kunnen dienen.

De doorgevoerde kostenbesparingen en efficiencyverbeteringen in de tweede jaarhelft van 2011 hebben geleid tot een geleidelijke verbetering van het onderliggende bedrijfsresultaat.

Die positieve ontwikkeling heeft zich ook in de eerste twee maanden van 2012 voortgezet. Op basis hiervan, de goede marktpositionering en de aangescherpte strategie verwacht Ctac een toename van de autonome omzet en een verbetering van het onderliggende bedrijfsresultaat in 2012.