Kerncijfers

€ mln (tenzij anders vermeld) H1 13 H1 12 Q2 13 Q2 12 Q1 13 Q1 12
Omzet 37,7 39,6 18,8 20,2 18,9 19,4
Bedrijfsresultaat 0,3 1,0 0,0 0,3 0,3 0,7
Netto resultaat 0,3 0,5 0,1 0,1 0,3 0,4
Nettoresultaat per aandeel (€) 0,03 0,05
Medewerkers per ultimo (hc) 476 482

Hoofdpunten eerste halfjaar 2013

 • Omzet daalt met 4,7% naar euro 37,7 mln
 • Bedrijfsresultaat daalt van euro 1,0 naar 0,3 mln
 • Netto resultaat daalt van euro 0,5 naar 0,3 mln
 • Balansverhoudingen verbeteren verder

Vooruitzichten 2013

 • Naar verwachting zullen de moeilijke omstandigheden in de ICT-markt zich
  voortzetten in de tweede helft van het jaar.
 • Mede op basis van positieve ontwikkelingen in de orderportefeuille, met name op
  het gebied van de beheeractiviteiten, is de verwachting dat ook het tweede
  halfjaar 2013 met winst kan worden afgesloten.

“In het eerste halfjaar van 2013 was nog steeds sprake van een stagnerende ICT-markt.
De bereidheid om te investeren in ICT projecten nam in een aantal markten zelfs verder
af. Met name in Retail hebben we gemerkt dat onze (potentiële) klanten economisch zware
tijden beleven en op de rem staan. In combinatie met 3 minder werkbare dagen daalde de
omzet met 4,7% naar euro 37,7 mln in het eerste halfjaar. Dit resulteerde in een daling
van de bruto marge met euro 2,0 mln naar euro 27,8 mln.

Door verlaging van het kostenniveau met euro 1,3 mln naar euro 27,5 mln is de daling van
het bedrijfsresultaat beperkt gebleven van euro 1,0 mln in het eerste halfjaar 2012 naar
euro 0,3 mln in het eerste halfjaar van 2013. Verder werd een euro 0,2 miljoen beter
financieel resultaat en euro 0,2 mln aan lagere belastingen gerealiseerd. Als gevolg van
het bovenstaande daalde de nettowinst van euro 0,5 naar euro 0,3 mln.
Ook werd het tweede kwartaal negatief beïnvloed door veel vrije dagen en daardoor
minder facturabele (consultancy-) uren.

Voor wat betreft de daling van de omzet is euro 1,0 mln toe te schrijven aan de Belgische
activiteiten. Onder andere als gevolg hiervan daalde het bedrijfsresultaat in België tot euro
0,2 mln negatief. In overleg met het Belgische management zijn structurele maatregelen
getroffen om de winstgevendheid op peil te brengen.

De balans vertoont andermaal een substantiële verbetering. Als gevolg van een afname
van het balanstotaal en een toename van het eigen vermogen steeg de solvabiliteit verder
tot 21,9%.

De kasstroom verbeterde fors over het eerste halfjaar 2013 naar euro 0,6 mln negatief ten
opzichte van euro 2,2 mln negatief in de eerste helft van 2012. Hierbij moet worden
bedacht dat in het eerste halfjaar het vakantiegeld en de bonussen over het voorgaande
jaar worden betaald.

Mede op basis van diverse lopende en recent voltooide commerciële trajecten verwachten
wij in het tweede halfjaar de opgaande lijn te kunnen oppakken. Deze verwachting wordt
verder versterkt doordat we als Ctac steeds meer voordeel hebben van onze investeringen
in vernieuwende oplossingen en technieken. Met name op de gebieden van Cloud
technology en Cloud software merken we dat onze innovatieve aanpak ons steeds vaker in
staat stelt om onze klanten de oplossingen te bieden die ze wensen.

De aanhoudend lastige marktomstandigheden maken een concrete winstvoorspelling voor
2013 niet mogelijk”.

Henny Hilgerdenaar, CEO van Ctac

WINST- EN VERLIESREKENING

Omzet en bruto marge

De omzet is in de eerste helft van 2013 gedaald met euro 1,9 mln, ofwel 4,7%, van euro
39,6 mln in de eerste helft van 2012 naar euro 37,7 mln. De daling van de omzet vond
met name plaats bij Consultancy. Bij Overig was sprake van een omzetstijging van euro
3,4 naar 4,2 mln, een stijging van 24%, in het bijzonder door een toename van de hosting
activiteiten. De daling van de omzet in België was (relatief) groter dan in Nederland.

De bruto marge is in de eerste helft van 2013 gedaald met euro 2,0 mln, ofwel 6,7%, van
euro 29,8 mln in de eerste helft van 2012 naar euro 27,8 mln. Dit wordt vooral
veroorzaakt doordat de daling van de consultancy omzet onvoldoende kon worden
opgevangen door afbouw van noodzakelijke inhuur van relatief dure externen.

Bedrijfslasten

De bedrijfslasten daalden in het eerste halfjaar 2013 met euro 1,3 mln van euro 28,8 mln
naar euro 27,5 mln.

De personeelskosten daalden hierbij met euro 0,3 mln (1,7%) van euro 21,0 mln naar
euro 20,7 mln. Ook de overige bedrijfskosten daalden en wel met euro 0,7 mln van euro
6,9 naar 6,2 mln.

Netto resultaat

Het netto resultaat over de eerste helft van 2013 kwam uit op euro 0,3 mln (eerste helft
2012: euro 0,5 mln), hetgeen een daling is van euro 0,2 mln. Op basis van een gemiddeld
aantal uitgegeven aandelen van 11.983.542 impliceert dit een netto resultaat per gewoon
uitgegeven aandeel van euro 0,03.

BALANS

Het balanstotaal is afgenomen met euro 2,7 mln van euro 39,9 mln per 31 december 2012
naar euro 37,2 mln per 30 juni 2013. Aan de activazijde van de balans wordt deze daling
met name veroorzaakt door een afname van de immateriële vaste activa met euro 0,2 mln
en een afname van euro 2,5 mln van de handelsdebiteuren en overige vorderingen. Mede
vanwege het seizoenspatroon nam de netto bankschuld ten opzichte van 31 december
2012 toe met euro 0,6 mln tot euro 5,0 mln op 30 juni 2013 (stand per 30 juni 2012: euro
8,6 mln).

Het eigen vermogen nam toe met euro 1,2 mln als gevolg van toevoeging van het netto
resultaat (euro 0,3 mln), uitgifte van aandelen (euro 0,3 mln) en een transactie met
minderheidsaandeelhouders (euro 0,5 mln). Het aandeel derden nam toe met euro 0,7
mln tot euro 0,7 mln als gevolg van een nadere besluitvorming met minderheidsaandeelhouders ten aanzien van een reeds bestaande earn out-regeling. De earn out-verplichtingen daalden in het eerste halfjaar van 2013 van euro 6,9 naar euro 4,2 mln. Op grond van het bovenstaande verbeterde de solvabiliteitsratio van 17,5% op 31 december 2012 tot 21,9% per 30 juni 2013.

De toename van het aantal aandelen is veroorzaakt door de uitgifte van 423.911 aandelen
als gevolg van het voldoen aan earn out-verplichtingen. Het aantal uitgegeven gewone
aandelen bedraagt per 30 juni 2013 als gevolg hiervan 12.195.497 stuks.

KASSTROOM

De kasstroom in het eerste halfjaar 2013 was euro 0,6 mln negatief (eerste halfjaar 2012:
euro 2,2 mln negatief), hetgeen een forse verbetering is. Hierbij dient te worden
opgemerkt dat de invloed van het seizoen, te weten betalingen van vakantiegeld en
bonussen, in het eerste halfjaar altijd een drukkend effect hebben op de kasstroom.