‘s-Hertogenbosch, 13 maart 2013 — ICT Solution Provider Ctac N.V. (Ctac) (N YSE Euronext Amsterdam: CTAC) maakt vandaag de jaarcijfers bekend over 2012.

Kerncijfers

€ mln (tenzij anders vermeld) 2012 2011 % Q4 2012 Q4 2011 %
Omzet 79,9 73,0 9,4 21,5 19,9 8,0
Bedrijfsresultaat 2,0 (12,7) 0,8 (11,2)
Netto resultaat 0,8 (12,7) 0,2 (11,0)
Nettoresultaat per aandeel (€) 0,07 (1,10)
Medewerkers per ultimo (hc) 466 492

Hoofdpunten

  • Autonome groei van de omzet in 2012 met 9,4% naar EUR 79,9 miljoen o
  • Genormaliseerd bedrijfsresultaat stijgt van EUR O in 2011 naar EUR 2,0 miljoen in 2012
  • Netto resultaat verbetert van EUR 12,7 miljoen negatief naar een winst van EUR 12,7 miljoen negatief naar een winst van 0,8 miljoen
  • Vermindering (netto) bankschuld met EUR 1,6 miljoen van EUR 6,1 miljoen ultimo 2011 naar EUR 4,5 miljoen ultimo 2012
  • Verbetering solvabiliteit (Eigen vermogen / Totaal vermogen) van 16,3% ultimo 2011 naar ultimo 2012

” De aangescherpte strategie heeft ertoe geleid dat de omzet in 2012 op autonome wijze is gegroeid met 9,4% tot bijna EUR 80 miljoen. Samen met kostenbesparing heeft dit voorts geresulteerd in een nettowinst van EUR 0,8 miljoen.

Ten einde de in deze tijden noodzakelijke samenhang in de organisatie te creëren, is de Powerhouse filosofie verlaten. Een en ander heeft geleid tot meer cross-selling en een optimalere benutting van de capaciteit.

De aangescherpte strategie heeft er onder meer toe geleid dat per 31 mei 2012 de aandelen van Meridian zijn verkocht aan het management, en dat op 1 oktober 2012 de activa en passiva van Healthcare zijn verkocht aan een derde partij.”

Henny Hilgerdenaar, CEO van Ctac

Voorts wordt vermeld de vlekkeloze verhuizing in mei 2012 naar het nieuwe kantoor op het Pettelaarpark te ‘s-Hertogenbosch. Deze zichtlocatie — gehuurd van een non related party aan de A2 is op 27 september 2012 officieel geopend door Burgemeester Rombouts. Er kan worden geconstateerd dat de nieuwe locatie een positieve uitstraling heeft op zowel klanten als medewerkers.

FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

Omzet en bruto marge

De netto-omzet in 2012 bedroeg EUR 79,9 miljoen, een stijging van 9,4 % ten opzichte van de omzet in 2011 (EUR 73,0 miljoen). De bruto marge steeg met 1,8% naar EUR 5716 miljoen, maar daalde als percentage van de omzet door de margedruk.

De omzet consultancy steeg van EUR 57,3 miljoen in 2011 naar EUR 60,2 miljoen in 2012, hetgeen een stijging van 5,1% impliceert. Mede als gevolg van de uitdagende marktomstandigheden, en een groter aandeel van de externe verhuur, daalde de op deze activiteit behaalde bruto marge licht met EUR 0,4 miljoen tot EUR 46,8 miljoen, ofwel met 0,8%.

De omzet op software steeg van EUR 4,1 miljoen in 2011 tot EUR 6,9 miljoen in 2012, hetgeen een stijging is van 67,6%. Ook bij deze activiteit was echter sprake van daling van het bruto marge percentage, welke echter gecompenseerd werd door de aangegeven groei in omzet. De bruto marge steeg uiteindelijk met EUR 0,9 miljoen van EUR 118 miljoen in 2011 tot EUR 2,7 miljoen in 2012.

De omzet op onderhoudscontracten steeg van EUR 5,9 miljoen in 2011 naar EUR 6,3 miljoen in 2012, als gevolg waarvan de bruto marge op deze activiteit met EUR 011 miljoen licht steeg tot EUR 2,6 miljoen.

De omzet per medewerker (op basis van het gemiddelde aantal fte op jaarbasis) steeg in 2012 tot EUR 178.300 (2011: EUR 154.600). Dit hangt onder meer samen met het lager aantal medewerkers en de gestegen omzet.

Omzet per onderdeel en per segment (in € x 1.000)

2012 2011 %
Nederland 21.942 18.976 16%
Ctac SAP Consulting 32.940 31.048 6%
Ctac Microsoft 5.273 4.244 24%
Overig 3.028 1.236 145%
Intercompany omzet 2.669 3.011
Totaal Nederland 62.852 58.515 (5%)
België 15.836 15.440 3%
Overige activiteiten 3.003 3.117 (4%)
Eliminatie intercompany omzet (4.830) (4.089)
Totaal 79.861 72.983 9%

Kosten

De personeelskosten daalden in 2012 per saldo met EUR 0,4 miljoen, ofwel ten opzichte van het voorgaande jaar. Hierbij dient bedacht te worden dat in 2011 een reorganisatielast ad EUR 1,2 miljoen in aanmerking is genomen. Eliminatie van dit effect leidt tot een stijging van de totale personeelskosten met EUR miljoen, met name veroorzaakt door hogere pensioenlasten en resultaat gerelateerde gratificaties.

Het gemiddeld aantal fte’s is van 472 FTE in 2011 met 24 FTE gedaald tot 448 in 2012. Voor circa 12 FTE is in deze daling is mede begrepen het effect van de verkoop van Meridian IT en Healthcare, Voorts is het effect zichtbaar van de eind 2011 ingezette reorganisatie.

De overige bedrijfslasten zijn met EUR 0,9 miljoen, ofwel 6,7%, gedaald naar EUR 12,9 miljoen (2011: EUR 13,8 miljoen). Genoemde daling is het gevolg van een daling van alle soorten overige bedrijfskosten. Hierbij moet in aanmerking worden genomen dat als gevolg van het beleid hardware operationeel te leasen er een verschuiving heeft plaatsgevonden van (lagere) afschrijvingskosten naar (hogere) overige bedrijfskosten.

De afschrijvingen zijn gedaald van EUR 2,4 miljoen over 2011 naar EUR 1,5 miljoen over 2012. De afschrijvingen op materiële vaste activa namen met name af als gevolg van het onderbrengen van hardware in operationele lease.

Bedrijfsresultaat

Het bedrijfsresultaat 2012 bedroeg EUR 2,0 miljoen, Gecorrigeerd voor de bijzondere (noncash) waardevermindering van goodwill (EUR 11,5 miljoen) en de eenmalige reorganisatielast (EUR 1,2 miljoen) kwam het bedrijfsresultaat in 2011 uit op nul. Zoals reeds is geïndiceerd, valt de stijging van het bedrijfsresultaat in 2012 ten opzichte van 2011 met EUR 2,0 miljoen voor EUR 1,0 miljoen toe te schrijven aan de hogere bruto marge, en voor EUR 1,0 miljoen aan lagere bedrijfslasten.

Het genormaliseerde bedrijfsresultaat in het vierde kwartaal van 2012 lag met EUR 0,8 miljoen op een hoger niveau dan in het vierde kwartaal van 2011 (EUR 0,6 miljoen) en was in lijn met de geleidelijke verbetering van de onderliggende resultaten zoals die in geheel 2012 zichtbaar is.

Financiële baten en lasten

In 2012 daalde de netto bankschuld van EUR 6,1 miljoen naar EUR 4,5 miljoen. De gerelateerde rentelast daalde als gevolg hiervan van EUR 0,4 miljoen in 2011 naar EUR 0,2 miljoen in 2012.

De in deze post eveneens opgenomen toevoeging aan de earn out-verplichtingen steeg daarentegen van EUR 0,1 miljoen in 2011 naar EUR 0,7 miljoen in 2012.

Inclusief een bate op deelnemingen in 2012 ad EUR 0,1 miljoen, leidde bovenstaande tot een last van EUR 0,8 miljoen in 2012 in relatie tot een last van EUR 0,5 miljoen in 2011.

Belastingen

De belastingdruk in 2012 kwam uit op 32,9%, De belastingdruk bedroeg in 2011 slechts 3,3%. Dit is met name het gevolg van de fiscaal niet verrekenbare bijzondere waardevermindering van de goodwill.

Nettoresultaat en resultaat per aandeel

Het nettoresultaat over 2012 kwam uit op een winst van EUR 0,8 miljoen tegenover een nettoverlies van EUR 12,7 miljoen in 2011. Dit vertaalt zich in een winst per aandeel van EUR 0,07 op basis van het gewogen gemiddeld uitstaand aantal gewone aandelen van 11.731.147. Het totaal aantal uitstaande gewone aandelen op 31 december 2012 bedroeg 11.771.586.

Balansstructuur

Met name als gevolg van de toevoeging van het nettoresultaat over 2012 ad EUR 0,8 miljoen stijgt het eigen vermogen tot EUR 7,0 miljoen,

De handelsdebiteuren en overige vorderingen namen per ultimo 2012 met circa EUR 3,0 miljoen toe door substantiële verkopen van software in december 2012. Het balanstotaal steeg EUR 2,5 miljoen van EUR 37,4 miljoen ultimo 2011 naar EUR 39,9 miljoen ultimo 2012.

De solvabiliteit (eigen vermogen/totaal vermogen) verbeterde van 16,3% ultimo 2011 naar ultimo 2012.

Door een actief werkkapitaal beheer daalde de netto bankschuld van EUR 6,1 miljoen ultimo 2011 naar EUR 4,5 miljoen ultimo 2012. De met ABN-AMRO Bank overeengekomen faciliteit bedraagt per ultimo 2012 EUR 9,5 miljoen. Als zekerheid is pandrecht op vorderingen, bedrijfsuitrusting en IP-rechten verstrekt.

Kasstroom en investeringen

De kasstroom uit bedrijfsoperaties bedroeg in 2012 EUR 4,4 miljoen positief (2011: EUR 1,6 miljoen positief). De stijging is mede het gevolg van een positieve ontwikkeling van het werkkapitaal door een effectiever factureringstraject alsook een strakker debiteurenbeheer,

In 2012 is voor EUR miljoen geïnvesteerd in materiële vaste activa (2011: EUR 0,7 miljoen). Hiervan is voor EUR 1,5 miljoen in een sales en leaseback transactie bij een gespecialiseerde leasemaatschappij ondergebracht. De investeringen bestonden met name uit vervanging van de ICT-infrastructuur, nieuwe computers en investeringen in het nieuwe kantoorpand dat in het voorjaar van 2012 betrokken is. De kasstroom uit financierings activiteiten betrof met name de betaling van earn out-verplichtingen ad EUR miljoen. (2011: EUR 2,1 miljoen). De netto kasstroom kwam in 2012 uit op EUR 1,6 miljoen positief (2011: EUR miljoen negatief).

Voorstel winstbestemming

Na afweging van de impact ervan op eigen vermogen en andere balanscomponenten wordt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgesteld om over het boekjaar 2012 geen dividend uit te keren en het resultaat geheel toe te voegen aan de overige reserves, opgenomen onder het eigen vermogen.

Op de cijfers vermeld in dit persbericht is geen accountantscontrole toegepast.

WIJZIGINGEN IN SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 16 mei 2012 is de benoeming van de heer Douwe van der Werf als CFO en als lid van de raad van bestuur goedgekeurd. De raad van commissarissen heeft besloten dat de CIO taken verdeeld blijven onder de twee leden van de raad van bestuur, waardoor deze uit twee leden zal blijven bestaan.

AANSCHERPING STRATEGIE EN AANSTURING ORGANISATIE

Het is Ctac’s ambitie om een ICT solution provider te zijn in de gekozen markten en kennisgebieden. Met de aanwezige kennis, kunde en nieuwe ICT mogelijkheden zorgt Ctac continue voor de best passende oplossingen voor klanten.

De in de loop van 2011 aangescherpte strategie staat in het teken van ‘enabling ambition’ waarbij het niet alleen gaat om de ambitie van klanten maar ook van eigen medewerkers. Ctac onderscheidt hierbij de volgende doelstellingen:

  • het ontzorgen van (internationale) klanten in het (grotere) MKB door passende en betrouwbare ICT oplossingen tegen aanvaardbare kosten te bieden. Deze oplossingen dienen tevens een belangrijke bijdrage te leveren aan de winstgevendheid van die klanten en de continuïteit van hun onderneming;
  • het verder ontwikkelen van ERP dienstverlener naar een onderscheidende aanbieder van samengestelde ICT-oplossingen (‘solution provider’);
  • de Ctac organisatie te doen aansluiten bij marktmogelijkheden en continuïteit voor alle stakeholders.

De afgelopen jaren heeft Ctac de organisatie dusdanig ingericht en de strategie aangescherpt dat het zich optimaal kan richten op de transitie van ERP-dienstverlener naar ICT Solution Provider. De aandacht zal in de komende jaren liggen op geïntegreerde — naar markt en/of kennisgerichte – business units, die optimaal zijn ingericht om klanten van hoogwaardige, specialistische oplossingen te voorzien. Dit model, waarbij de resultaatverantwoordelijkheid ligt binnen de business units en het commerciële team acteert vanuit de unit; sluit beter aan op de bedrijfscultuur van Ctac waar ondernemerschap en samenwerking kernwaarden zijn, De organisatiestructuur is er een waarbij het MT (Management Team) Nederland direct aansturing geeft aan Ctac Managed Services en de markt- en kennisgerichte units. De activiteiten van Ctac MKB, Ctac Business Services en Ctac Professional Services zijn inmiddels geclusterd tot nieuwe onderdelen waarin branchespecialisme prevaleert boven de grootte van de klant. Deze business-units richten zich op bestaande en nieuw gedefinieerde markten en gebieden waar Ctac een actieve rol wil en kan spelen en waar het portfoliomodel, consultancy, hosting en beheer, en producten toepasbaar is. Ctac streeft in dit model een evenwichtige verhouding na.

Eind 2011 is de strategie verder aangescherpt. Dit houdt onder meer in dat Ctac is gestart met het kritischer beoordelen van al haar activiteiten op hun rendement en cash genererend vermogen, Het afstoten van bedrijfsonderdelen die onvoldoende potentieel hebben om binnen afzienbare tijd goed te renderen of niet meer passen binnen de strategie van Ctac, behoort hierbij tot de mogelijkheden. Genoemde strategie is in 2012 uitgevoerd en zal in 2013 onverkort worden gecontinueerd.

VOORUITZICHTEN

Als gevolg van de voortdurende uitdagende economische omstandigheden is de investeringsbereidheid van klanten in ICT-projecten momenteel over het algemeen nog relatief laag. Het is onze verwachting dat deze omstandigheden in ieder geval tot het vierde kwartaal van 2013 zullen continueren.

Op grond van de relatief goede marktpositionering en de bewezen strategie zal Ctac de opgaande lijn in omzet en resultaat in 2013 (trachten te) continueren.

In dit kader dient wel te worden opgemerkt dat de huidige kwetsbaarheid van Ctac voor exogene omstandigheden niet uit het oog mag worden verloren.