’s-Hertogenbosch, 15 mei 2019– Besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders Ctac N.V.

Business & Cloud Integrator Ctac N.V. (Ctac) maakt bekend dat tijdens de gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 15 mei 2019 het volgende is besloten:

Agendapunt 4a – Vaststellen van de jaarrekening 2018
De jaarrekening over 2018 is vastgesteld.

Agendapunt 4c – Bepaling van de winstbestemming over 2018
Het voorstel om over boekjaar 2018 (keuze)dividend uit te keren van € 0,08 per gewoon aandeel is aangenomen.

Agendapunt 4d – Goedkeuring van het door de raad van bestuur gevoerde beleid en tevens decharge van de raad van bestuur
Overeenkomstig het voorstel is aan de raad van bestuur decharge verleend.

Agendapunt 4e – Goedkeuring van het door de raad van commissarissen uit- geoefende toezicht op het beleid, tevens decharge van de raad van commissarissen
Overeenkomstig het voorstel is aan de raad van commissarissen decharge verleend.

Agendapunt 5 – Benoeming van de onafhankelijke accountant voor de controle van de jaarrekening van de vennootschap over boekjaar 2019
Overeenkomstig het voorstel is BDO Audit & Assurance B.V. benoemd tot de onafhankelijke accountant die voor het boekjaar 2019 de jaarrekening van Ctac controleert.

Agendapunt 7 – Machtiging inkoop eigen aandelen door de raad van bestuur
Overeenkomstig het voorstel is de raad van bestuur gemachtigd, conform artikel 8 lid 2 van de statuten voor een periode van 18 maanden vanaf 15 mei 2019, om binnen de grenzen der wet en de statuten ter beurze of anderszins onder bezwarende titel tot het toegestane maximum volgestorte gewone aandelen in het kapitaal van Ctac te verwerven. De prijs voor in te kopen gewone aandelen zal gelegen moeten zijn tussen het bedrag gelijk aan de nominale waarde van de aandelen en 110% van de beurskoers.

Agendapunt 8.A – Verlenging van de aanwijzing van de Stichting Prioriteit C/TAC als het tot uitgifte van aandelen bevoegde orgaan
Overeenkomstig het voorstel is besloten tot verlenging van de aanwijzing van de Stichting Prioriteit C/TAC als bevoegd orgaan om over te gaan tot uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, conform het bepaalde in artikel 5 van de huidige statuten tot en met de jaarlijkse AvA in 2020.

Agendapunt 8.B – Verlenging van de aanwijzing van de Stichting Prioriteit C/TAC als het tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bevoegde orgaan
Overeenkomstig het voorstel is besloten tot verlenging van de aanwijzing van de Stichting Prioriteit C/TAC als bevoegd orgaan om over te gaan tot beperking of uitsluiting van het aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen, conform het bepaalde in artikel 7 van de huidige statuten tot en met de jaarlijkse AvA in 2020.

Download persbericht als PDF