’s-Hertogenbosch, 13 oktober 2023 – Business & Cloud Integrator Ctac N.V. (de “Vennootschap”) maakt bekend wat tijdens de gehouden Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders (“BAVA”) d.d. 13 oktober 2023 is besloten. Daarnaast besluit de raad van commissarissen (“RvC”) tot benoeming van G.W. (Gerben) Moerland tot statutair bestuurder (Chief Executive Officer). Zie hiervoor het gehele persbericht.

Tijdens de BAVA is het volgende besloten:

Agendapunt 3d Voorstel tot benoeming mevrouw M.E.R. (Marlies) van Elst tot commissaris van de Vennootschap
Overeenkomstig het voorstel is mevrouw M.E.R. (Marlies) van Elst benoemd tot commissaris van de Vennootschap voor een periode van vier jaar, die eindigt na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2027.

De volledige stemuitslag wordt zo spoedig mogelijk op de website van de Vennootschap gepubliceerd.

Tijdens de BAVA is de algemene vergadering door de RvC gehoord over de voorgenomen benoeming van Gerben Moerland als lid van de raad van bestuur, zoals eerder aangekondigd in het persbericht van 25 augustus jl. Na afloop van de BAVA heeft de RvC hem officieel benoemd als statutair bestuurder in de rol van Chief Executive Officer (CEO). De benoeming geldt voor een periode van vier jaar, die eveneens eindigt na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2027.

Met de benoeming van de heer Moerland tot CEO en mevrouw Van Elst tot commissaris, zijn zowel het bestuur als de RvC van de Vennootschap op volle sterkte gebracht.

Download persbericht als PDF