’s-Hertogenbosch, 7 november 2018 – Business & Cloud Integrator Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam: CTAC) maakt vandaag de cijfers bekend over het derde kwartaal 2018.

Kerncijfers

TABEL

Hoofdpunten eerste negen maanden 2018​

  • Omzet stijgt met 4,1% naar € 61,9 miljoen
  • Bedrijfsresultaat stijgt met € 0,1 miljoen (4,5%) naar € 2,2 miljoen
  • Nettoresultaat stijgt met 10,0% van € 1,5 miljoen naar € 1,7 miljoen
  • Ontwikkeling IP producten ligt op schema

Hoofdpunten derde kwartaal 2018

  • Omzet stijgt met 2,5% tot € 19,5 miljoen
  • Bedrijfsresultaat stijgt met € 19k (2%) naar € 971k
  • Nettoresultaat stijgt met 12% van € 651k naar € 744k

Vooruitzichten 2018

  • Handhaving eerder uitgesproken verwachting: Met een voorbehoud voor bijzondere exogene omstandigheden verwacht Ctac in 2018 een hoger resultaat te realiseren dan in 2017.
  • Forse exposure en onzekerheid ten aanzien van de uiteindelijke uitkomst van een belangrijk project en de daaraan gerelateerde (juridische) procedures. Deze exposure is niet in aanmerking genomen in de hierboven aangegeven vooruitzichten.

“Onze prestaties in het derde kwartaal vertonen over de gehele linie in omzet en winstgevendheid een licht stijgende lijn.

We hebben bovendien onze positionering aangescherpt door per 1 oktober 2018 onze Microsoft Dynamics af te stoten. Ctac richt zich nu volledig op SAP gebaseerde ERP en 2 CRM oplossingen. In dit kader valt te melden dat per genoemde datum 11 medewerkers zijn overgegaan naar Prodware.

De ontwikkeling van nieuwe software speciaal voor de retail- en vastgoedmarkt, welke een jaar geleden is gestart, ligt zowel voor de omvang van de investering, als het realiseren van de planning op schema. De in-house ontwikkeling van deze IP-producten en het bedrijfsklaar maken ervan voor specifieke klanten wordt, conform de verslaggevingsregels (IFRS), voor het grootste deel tegen kostprijs geactiveerd. De afschrijving hiervan wordt gekoppeld aan toekomstige opbrengsten, die met ingang van het einde van het vierde kwartaal zullen worden gegenereerd. Een beperkt gedeelte van de ontwikkelingskosten mogen niet worden geactiveerd (eerste 9 maanden 2018: eur 300k) en worden direct als kosten ten laste genomen van het resultaat van 2018. Naar aanleiding van de positieve signalen uit deze markten verwachten we veel van deze voor Ctac nieuwe aanpak.

Daarnaast zijn er het afgelopen kwartaal aanzienlijke commerciële successen behaald die impact zullen hebben op het vierde kwartaal van dit jaar en 2019.

De schaarste aan gekwalificeerde ICT-ers in Nederland blijft een punt van aandacht. De competitieve arbeidsmarkt maakt het uitdagender om (potentiële) werknemers aantrekkelijke en concurrerende arbeidsvoorwaarden te blijven bieden. Bij Ctac bieden we medewerkers de mogelijkheid om mee te werken aan innovatieve projecten op zowel technisch als functioneel gebied. We vinden het uitermate belangrijk om met uitdagende programma’s onze medewerkers te behouden en nieuwe medewerkers aan boord te krijgen. Deze krapte op de arbeidsmarkt zal zich dienen te vertalen in hogere uurtarieven.

In België is veel geïnvesteerd in presales, ofwel het binnenhalen van nieuwe contracten. De inspanning heeft tot commercieel succes geleid. Voor verdere ontwikkeling en verbetering van de organisatie en de resultaten is het aantrekken van nieuwe goed gekwalificeerde medewerkers ook hier een grote uitdaging.

In Frankrijk zien we dat een positieve ontwikkeling in de vorm van dalende verliezen wordt doorgezet. Een break-even situatie moet hier binnen afzienbare tijd haalbaar zijn. Projectrisico’s worden in dit land niet meer aangegaan.”
Henny Hilgerdenaar, CEO van Ctac

Resultaat derde kwartaal 2018
Het nettoresultaat over het derde kwartaal 2018 bedroeg € 744k (derde kwartaal 2017: € 651k). De stijging wordt veroorzaakt door toegenomen omzet en marge.

Balans
In de eerste drie kwartalen 2018 is in totaal onder de immateriële vaste activa € 1.300k aan ontwikkelingskosten van de eerder genoemde IP-producten geactiveerd.

Rekening houdend met de dividendbetaling over 2017 van € 0,5 miljoen, steeg het eigen vermogen naar € 19,1 miljoen (31 december 2017: € 17,8 miljoen). Met name door de toename van het eigen vermogen nam de solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal) toe naar 48,5% (31 december 2017: 45,1%) per ultimo september 2018.

Kasstroom
De netto kasstroom in het derde kwartaal 2018 kwam uit op € 1,3 miljoen positief. Actieve sturing hierop sorteert effect. De verwachting is dat ook over het hele jaar 2018 een positieve netto kasstroom zal worden gerealiseerd.

Lopend juridisch geschil
Ctac is verwikkeld in een juridisch geschil met een klant over de afwikkeling van de uitvoering van een in juli 2016 gesloten contract. Het is de mening van Ctac dat in een situatie waarin zowel de fee als het oplevermoment expliciet wordt overeengekomen er mag worden verwacht dat Ctac gefaciliteerd wordt bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Dit is zelfs contractueel vastgelegd. Ctac vindt het zeer opmerkelijk dat recent een voor Ctac nadelig tussenvonnis is gewezen dat geheel voorbij gaat aan alle verplichtingen van de klant en de waarde van de door Ctac verrichte prestaties. Na wijzing van het eindvonnis, dat begin 2019 wordt verwacht, zal Ctac zeker in hoger beroep gaan. Een door de klant ingediende schadeclaim lijkt naar aanleiding van contractuele bepalingen in omvang beperkt te kunnen worden. Ten behoeve van het in te stellen hoger beroep is reeds een nieuwe advocaat benoemd. Voorts worden de mogelijkheden onderzocht om de eventuele schade te verhalen. Het maken van een inschatting van het bedrag dat per saldo zou moeten voorzien, is momenteel niet mogelijk gegeven het feit dat een aantal bepalende variabelen op dit moment nog een te grote bandbreedte hebben. Ook bestudeert Ctac uitvoerig de wijze waarop genoemde post in de jaarrekening verwerkt dient te worden.

 

Download persbericht als PDF