Hoofdpunten eerste negen maanden 2016

  • Omzet neemt toe met € 1,5 miljoen of 2,5% naar € 63,5 miljoen, autonome stijging van 9%
  • Bedrijfsresultaat stabiel op € 2,0 miljoen, waarbij sterkere bijdrage Ctac Nederland en Ctac België
  • weg valt tegen de negatieve bijdrage Ctac Frankrijk
  • Nettoresultaat stijgt met 9% van € 1,2 miljoen naar € 1,3 miljoen

Hoofdpunten derde kwartaal 2016

  • Omzet stabiel op € 20,9 miljoen; autonome groei van 7%
  • Bedrijfsresultaat stabiel op € 0,9 miljoen; bijdrage Ctac Frankrijk € 0,3 miljoen negatief (derde kwartaal 2015:€ 0,2 miljoen negatief)
  • Nettoresultaat stijgt met 11% naar € 0,6 miljoen (van € 554K naar € 618K)

Vooruitzichten 2016
Handhaving eerder uitgesproken verwachting: Met een voorbehoud voor bijzondere exogene omstandigheden verwacht Ctac in 2016 een hoger resultaat te realiseren dan in 2015.

“ Het bedrijfsresultaat van Ctac Nederland en België, inclusief holdingkosten steeg met € 0,5 miljoen naar € 3,3 miljoen over de eerste 9 maanden van 2016. Aan deze resul-taatverbetering is door alle onderdelen positief bijgedragen en naar verwachting zal deze positieve ontwikkeling zich doorzetten.

De zeer teleurstellende resultaten in Frankrijk zijn geheel te wijten aan een incidenteel project. Het bedrijfsresultaat van Ctac Frankrijk verslechterde hierdoor met € 0,5 miljoen naar € 1,3 miljoen negatief in eerste 9 maanden 2016. De problemen zijn nog niet tot volle tevredenheid opgelost. Momenteel wordt alles in het werk gesteld om dit project zo snel mogelijk af te ronden.”
Henny Hilgerdenaar, CEO van Ctac

Resultaat derde kwartaal 2016
Het nettoresultaat over het derde kwartaal 2016 bedroeg € 0,6 miljoen (€ 618K) (derde kwartaal 2015: € 0,6 miljoen (€ 554K)). De stijging van bijna 12% werd met name veroorzaakt door een hogere brutomarge, in combinatie met een strikte beheersing van de bedrijfslasten. Daarbij moet worden opgemerkt dat in 2015 een opbrengst als gevolg van een WBSO subsidie (voor innovatieve inspanningen) van netto € 0,1 miljoen was opgenomen in de bedrijfslasten.

Het aantal medewerkers per ultimo september 2016 bleef vrijwel gelijk op 464 (30 juni 2016: 465).

Balans
Rekening houdend met de dividendbetaling over 2015 van € 0,7 miljoen steeg het eigen vermogen naar € 14,2 miljoen (31 december 2015: € 13,6 miljoen). Met name door de toename van het eigen vermogen nam de solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal) toe naar 38,1% (31 december 2015: 33,7%) per ultimo september 2016.

Kasstroom
De netto kasstroom in het derde kwartaal 2016 kwam uit op € 0,9 miljoen positief. Actieve sturing hierop sorteert effect. De verwachting is dat ook over het hele jaar 2016 een positieve netto kasstroom zal worden gerealiseerd.

Download persbericht als PDF