’s-Hertogenbosch, 6 maart 2020 – Business & Cloud Integrator Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam: CTAC) maakt vandaag de jaarcijfers over 2019 bekend.

Kerncijfers

€ mln (tenzij anders vermeld) 2019 2018 % Q4 2019 Q4 2019 %
Netto-omzet 81,8 83,0 -1,4 20,6 21,1 -2,4
EBITDA 7,5 3,4 +120,6 1,9 0,5 +280,0
Genormaliseerde EBITDA* ex. IFRS 16 5,4 4,9 +10,2 2,1 2,1 +0,0
Genormaliseerd nettoresultaat* ex. IFRS 16 3,1 3,0 +3,3 1,5 1,3 +15,4
Nettoresultaat 1,3 1,7 -23,5 0,5 0,0 n.v.t
Genormaliseerd nettoresultaat ex. IFRS 16
p/a* (€)
0,24 0,23 +4,3
EBITDA 7,5 3,4 +120,6
p/a* (€) 0,24 0,23 +4,3
Nettoresultaat p/a (€)
0,10 0,13 -23,1
Medewerkers ultimo (#) 0,10 0,13 -6,4

Hoofdpunten

 • Netto-omzet daalt met 1,4% naar EUR 81,8 miljoen met name door lagere licentieverkopen in 2019 ten opzichte van 2018 en door uitstel van omzet als gevolg van de toepassing van IFRS 15
 • Genormaliseerde EBITDA excl. IFRS 16 stijgt met 10,2% naar EUR 5,4 miljoen door hogere productiviteit en hogere afschrijvingskosten als gevolg van ingebruikname IP-producten
 • Nettoresultaat daalt met 23,5% naar EUR 1,3 miljoen
 • Dividendvoorstel van EUR 0,08 per aandeel naar keuze, een pay-out ratio van 33% op basis van genormaliseerd nettoresultaat (2018: EUR 0,08 per aandeel)
 • Solvabiliteit stijgt naar 42,9% per ultimo 2019 ten opzichte van 38,9% ultimo 2018 (na eerste toepassing van IFRS 16 per ultimo 2018)
 • Eerste succesvolle implementaties nieuwe IP-producten voor retail en real estate sectoren gerealiseerd
 • Focus op groei in kernmarkten Nederland en België; afbouw beperkte activiteiten in Frankrijk
 • Verwachte stijging van omzet en nettoresultaat in 2020

“2019 was een bewogen jaar waarin de onderliggende operationele resultaten verder zijn verbeterd. We hebben het juridisch geschil met een klant afgesloten, meerdere IP-producten succesvol in de markt gezet, een wisseling van CFO gehad en in het vierde kwartaal een stevig fundament gelegd voor 2020. De acquisitie van Purple Square zal daarbij vanaf januari direct bijdragen aan de groei en verdere verbetering van het nettoresultaat in 2020.

De ontwikkeling van ons IP-product voor woningcorporaties Fit4Woco verloopt goed. We hebben het product nu ook doorontwikkeld en met succes toegepast in commercieel vastgoed als Fit4RealEstate. De lancering hiervan heeft geresulteerd in twee nieuwe klanten in deze sector. 

In Nederland daalde de omzet door een daling van de licentieverkopen en van de projectomzet (deels nog een effect van de afgestoten Microsoft-activiteiten eind 2018). Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging van de omzet Cloud Services. In België steeg de omzet, met name door een toename van de detacheringsactiviteiten. In 2019 zien we zowel in Nederland als België onderliggend een duidelijke verbetering van de winstgevendheid.

In Frankrijk waar we in beperkte mate actief zijn met detachering en de verkoop van licenties bleven de omzet en resultaten achter bij onze verwachtingen. We onderzoeken daarom de mogelijkheden om de activiteiten in Frankrijk op korte termijn volledig af te bouwen.

Op basis van het genormaliseerde nettoresultaat, de balansverhoudingen en de positieve vooruitzichten zal, in lijn met ons dividendbeleid, aan de vergadering van aandeelhouders worden voorgesteld om over 2019 een keuzedividend uit te keren van EUR 0,08 per gewoon aandeel, vergelijkbaar met het dividend over 2018.

Wij kijken met vertrouwen uit naar 2020 en verwachten een verdere stijging van zowel de omzet als het nettoresultaat, onvoorziene omstandigheden voorbehouden.”

Henny Hilgerdenaar, Chief Executive Officer van Ctac

Financiële ontwikkelingen

Omzet en brutomarge
De netto-omzet kwam in 2019 uit op EUR 81,8 miljoen, een daling van 1,4% ten opzichte van 2018 (EUR 83,0 miljoen).

De omzet van consultancy en cloud services steeg met 2,1% van EUR 70,9 miljoen in 2018 naar EUR 72,4 miljoen in 2019. Daarbinnen steeg cloud services met 8,0% naar EUR 33,7 miljoen. De omzet projecten en detachering daalde licht met 2,5% van EUR 39,7 miljoen in 2018 naar EUR 38,7 miljoen in 2019. De externe inhuur is met 2,3% toegenomen tot EUR 17,8 miljoen (2018: EUR 17,4 miljoen).

De omzet op software daalde met 48,6% naar EUR 1,9 miljoen (2018: EUR 3,7 miljoen). De brutomarge kwam uit op EUR 1,2 miljoen (2018: EUR 1,8 miljoen).

De omzet op onderhoudscontracten nam met 10,7% af naar EUR 7,5 miljoen in 2019 (2018: EUR 8,4 miljoen). De brutomarge op deze activiteiten daalde met EUR 0,2 miljoen naar EUR 2,6 miljoen.

De omzet per medewerker (op basis van het gemiddelde aantal FTE’s op jaarbasis) nam toe met ruim 9% naar EUR 216.000 in 2019 (2018: EUR 198.000), door een stijging van de productiviteit en door een toename van de cloud services-omzet.

Bedrijfslasten
De personeelskosten zijn met 4,4% gedaald van EUR 38,9 miljoen in 2018 naar EUR 37,2 miljoen in 2019. Het gemiddeld aantal FTE’s is met 9,3% gedaald van 418 FTE’s in 2018 naar 379 FTE’s in 2019.

De overige bedrijfskosten daalden met EUR 2,9 miljoen naar EUR 11,2 miljoen. De huur en leasekosten daalden met EUR 4,4 miljoen als gevolg van de toepassing van IFRS 16. Geschoond voor dit effect, namen de overige bedrijfskosten met EUR 1,5 miljoen toe naar EUR 15,6 miljoen, met name als gevolg van de juridische afwikkeling van het klantdispuut (2018: EUR 14,1 miljoen).

De afschrijvingen stegen met EUR 4,5 miljoen naar EUR 5,5 miljoen (2018: EUR 1,0 miljoen). Deze stijging is voor het overgrote deel (EUR 4,1 miljoen) toe te schrijven aan het effect van IFRS 16. Geschoond voor dit effect, namen de afschrijvingskosten toe met
EUR 0,3 miljoen naar EUR 1,3 miljoen.

Bedrijfsresultaat 
Per saldo daalde het bedrijfsresultaat in 2019 met 12,5% naar EUR 2,1 miljoen (2018:
EUR 2,4 miljoen).

EBITDA

Mede als gevolg van de eerste toepassing van IFRS 16 in 2019 is de EBITDA gestegen van EUR 3,4 miljoen in 2018 naar EUR 7,5 miljoen in 2019.
De genormaliseerde EBITDA ex. IFRS 16 is met 10,2% gestegen van EUR 4,9 miljoen in 2018 naar EUR 5,4 miljoen in 2019 als gevolg van een stijging van de productiviteit en als gevolg van een toename van de afschrijvingskosten na de ingebruikname van IP-producten.

Financiële baten en lasten
Ultimo 2019 bedroegen de netto liquide middelen EUR 1,5 miljoen (ultimo 2018 netto bankschuld: EUR 0,3 miljoen). De netto rentelasten namen daardoor af, evenals de overige financiële lasten. De toepassing van IFRS 16 resulteerde in financieringslasten op leaseverplichtingen in 2019 van EUR 0,2 miljoen. Per saldo stegen hierdoor de financiële lasten in 2019 met EUR 0,1 miljoen naar EUR 0,2 miljoen (2018: EUR 0,1 miljoen).

Belastingen
De belastingdruk kwam uit op 30,8% in 2019 ten opzichte van 25,4% in 2018. De belastingdruk is toegenomen als gevolg van minder voordeel uit de innovatiebox door de eenmalige lasten in 2019 en als gevolg van hogere winst in België, belast met een hoger tarief. Per saldo is de belastinglast met EUR 0,6 miljoen gelijk aan 2018.

Nettoresultaat en resultaat per aandeel
Het nettoresultaat over 2019 kwam uit op EUR 1,3 miljoen (2018: EUR 1,7 miljoen). Dit vertaalt zich in een resultaat per gewogen gemiddeld uitstaand gewoon aandeel van EUR 0,10 (2018: EUR 0,13). Het resultaat exclusief de eenmalige kosten en het effect van de toepassing van IFRS 16 bedroeg per gewogen gemiddeld uitstaand gewoon aandeel
EUR 0,24 (2018: 0,23).

Het totaal aantal uitstaande gewone aandelen op 31 december 2019 was 12.931.401, een stijging in 2019 van 124.319 stuks als gevolg van het keuzedividend over het boekjaar 2018.

Balans
Als gevolg van het nettoresultaat over 2019 (EUR 1,3 miljoen), de uitbetaling van EUR 0,7 miljoen cash dividend en de aanpassing van het beginvermogen 2019 voor de eerste toepassing van IFRS 16 met EUR 0,2 miljoen is het eigen vermogen per ultimo 2019 per saldo gestegen naar EUR 19,5 miljoen.

De handelsdebiteuren en overige vorderingen daalden met circa EUR 2,6 miljoen naar
EUR 17,0 miljoen per ultimo 2019, mede als gevolg van snellere betaling door debiteuren en lagere licentieverkopen in het laatste kwartaal van 2019 ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Het balanstotaal daalde met EUR 3,1 miljoen van EUR 48,5 miljoen per ultimo 2018 (na de eerste toepassing van IFRS 16) naar EUR 45,4 miljoen per ultimo 2019.

Door de eerste toepassing van IFRS 16 zijn per 31 december 2018 de activa toegenomen met EUR 8,0 miljoen gebruiksrechten. Aan leaseverplichtingen zijn per 31 december 2018 EUR 3,7 miljoen kortlopende verplichtingen opgenomen en EUR 4,6 miljoen langlopende verplichtingen. De solvabiliteit (eigen vermogen/totaal vermogen) verbeterde vervolgens van 38,9% ultimo 2018 naar 42,9% per ultimo 2019.

De netto liquide middelen ultimo 2019 bedroegen EUR 1,5 miljoen. Een toename van
EUR 1,7 miljoen ten opzichte van de netto bankschuld van EUR 0,3 miljoen ultimo 2018.
De met ABN AMRO Bank overeengekomen kredietfaciliteit bedroeg per ultimo 2019
EUR 6,0 miljoen. Als zekerheid is pandrecht op vorderingen, bedrijfsuitrusting en IP-rechten verstrekt.

Kasstroom en investeringen
De kasstroom uit bedrijfsoperaties kwam in 2019 uit op EUR 8,5 miljoen positief (exclusief IFRS 16: EUR 4,1 miljoen positief) ten opzichte van EUR 6,6 miljoen positief in 2018.

De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg EUR 8,1 miljoen positief in 2019 (exclusief IFRS 16: EUR 3,9 miljoen positief) ten opzichte van EUR 5,4 miljoen positief in 2018.

In 2019 is voor EUR 0,5 miljoen geïnvesteerd in materiële vaste activa (2018: EUR 0,3 miljoen). De investeringen bestonden uit vervanging van de ICT-infrastructuur en nieuwe computers. Daarnaast is in 2019 onder de immateriële vaste activa EUR 0,7 miljoen aan IP-producten geïnvesteerd (2018: EUR 1,8 miljoen).

De kasstroom uit financieringsactiviteiten bedroeg EUR 5,1 miljoen negatief (2018:
EUR 1,4 miljoen negatief). Dit betrof onder meer een betaling van EUR 0,1 miljoen aan earn out-verplichtingen (2018: EUR 0,9 miljoen), de dividendbetaling van EUR 0,7 miljoen over het boekjaar 2018 (over boekjaar 2017: EUR 0,5 miljoen) en leasebetalingen van EUR 4,2 miljoen als gevolg van de toepassing van IFRS 16 (2018: EUR 0,0).

De netto kasstroom kwam in 2019 per saldo uit op EUR 1,7 miljoen positief (2018:
EUR 1,9 miljoen positief).

Voorstel verwerking resultaat
Na zorgvuldige afweging van de impact van een dividenduitkering op de netto kasstroom in 2020, het eigen vermogen, de samenstelling ervan en de andere balanscomponenten, wordt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgesteld om over het boekjaar 2019 uit het nettoresultaat een dividend uit te keren van EUR 0,08 per gewoon aandeel (2018: EUR 0,08 per gewoon aandeel), wat neerkomt op een pay-out ratio van circa 33% van het genormaliseerde nettoresultaat. Dit voorstel is in lijn met het eerder geformuleerde dividendbeleid. Aan aandeelhouders zal de keuze worden geboden het dividend in aandelen of in cash te ontvangen. Aandeelhouders die geen keuze kenbaar maken, krijgen hun dividend automatisch in aandelen toegewezen.

Juridisch geschil is afgewikkeld
Het juridisch geschil met een klant over de uitvoering van een in juli 2016 gesloten contract is in 2019 afgewikkeld. In 2018 is een voor Ctac nadelig tussenvonnis gewezen over de verplichtingen van de klant en de waarde van de door Ctac verrichte prestaties, waarna in oktober 2019 door de Rechtbank uitspraak is gedaan. Deze uitspraak heeft in de cijfers van 2019 geleid tot een eenmalige last als gevolg van een toegekende schadevergoeding ter hoogte van EUR 1,3 miljoen (in de jaarrekening 2018 heeft in eerdere instantie een omzetcorrectie ter grootte van EUR 1,5 miljoen plaatsgevonden). De uitgaande kasstroom als gevolg van de uitspraak bedroeg in 2019 EUR 2,2 miljoen.

Strategie en aansturing organisatie

Ctac ziet het als haar missie om de ambities van haar klanten mogelijk te maken door de voordelen van informatietechnologie om te zetten naar werkelijke business value. Ook de ambities van medewerkers worden hiermee uitgedaagd.

Ctac onderscheidt hierbij de volgende doelstellingen:

 • Het ontzorgen van (internationale) klanten in het midden en grotere segment door passende en betrouwbare ICT-oplossingen tegen aanvaardbare kosten te bieden. Deze oplossingen dienen tevens een belangrijke bijdrage te leveren aan de duurzame winstgevendheid en het concurrentievermogen van de klanten ten behoeve van de flexibiliteit en continuïteit van hun onderneming;
 • Het zich nog verder ontwikkelen van ERP-dienstverlener naar een onderscheidende aanbieder van samengestelde ICT-oplossingen als Business & Cloud Integrator;
 • Ctac heeft een aantal eigen producten waaronder de XV Retail Suite bestaande uit een omnichannel gedreven Point-of-Sale & Loyalty platform en een SaaS-oplossing voor de woningcorporatie en het commercieel vastgoed;
 • De Ctac organisatie verder ontwikkelen naar de marktmogelijkheden en het bieden van continuïteit voor alle stakeholders.

De afgelopen jaren heeft Ctac de organisatie dusdanig ingericht en de strategie zodanig aangescherpt, dat zij zich heeft omgevormd tot een vooraanstaande Business- en Cloudintegrator. De aandacht zal in 2020 en de daaropvolgende jaren gericht zijn op het begeleiden van organisaties in hun digitale transitie. Digitalisering betekent dat Ctac het voor haar klanten mogelijk maakt om hun doelstellingen te halen, hun effectiviteit te vergroten, wendbaarder en concurrerender te worden en kansen te creëren.

Ctac gelooft in een aanpak waarin een samenwerking, vertrouwen, kennis en technologie de uiteindelijke doorslag geeft voor het realiseren van de ambitie van een ‘future proof’ business.

Vooruitzichten

De financiële positie, de gerealiseerde operationele progressie en de voortgang in de uitrol van de eigen IP-producten geven Ctac een solide uitgangspositie voor 2020. Daarbij zal het in januari overgenomen Purple Square in 2020 direct gaan bijdragen aan de omzet en het resultaat van Ctac. De acquisitiekosten zullen – conform IFRS – evenals de noodzakelijke investeringen in de groeistrategie, ten laste van het resultaat 2020 worden gebracht.

Met een voorbehoud voor bijzondere omstandigheden verwacht Ctac in 2020 een stijging van de omzet en het nettoresultaat te behalen

Overige

De lidstaat van herkomst van Ctac N.V. voor de doeleinden van de Transparantierichtlijn van de Europese Unie (Richtlijn 2004/109/EC, zoals aangevuld) is Nederland.

Download persbericht als PDF