Hoofdpunten

 • Netto-omzet daalt 5,4% naar EUR 81,6 miljoen
 • Bedrijfsresultaat stijgt 20,2% naar EUR 3,7 miljoen
 • EBITDA stijgt 11,3%, naar EUR 4,7 miljoen
 • Netto resultaat stijgt EUR 0,2 miljoen, ofwel 7,2% naar EUR 2,8 miljoen
 • Omzet en winst Cloud activiteiten verbeteren verder
 • Verdere verbetering solvabiliteit naar 45,1% per ultimo 2017 ten opzichte van 38,8% ultimo 2016
  (Keuze)dividend met voorstel van EUR 0,08 per gewoon aandeel (2016: EUR 0,07 per gewoon aandeel)
  Verwachting dat netto resultaat over 2018 hoger zal zijn dan in 2017

In 2017 is het besluit genomen tot het bouwen van twee zogenaamde IP producten. Genoemde producten zijn bestemd voor de real estate- en de retail markt. Aard van dit product leidt er toe dat eerst gefactureerd kan worden aan de klant op basis van daadwerkelijk gebruik van het product. Dit betekent onder meer dat tijdens de bouw in 2017 geen omzet kan worden geboekt, alsook dat een negatieve bijdrage aan de cashflow wordt geleverd. Omdat voor deze twee IP producten reeds contracten met klanten zijn afgesloten worden de kosten van de productie ervan geactiveerd. Als gevolg van de geldende IFRS regels dient wel de in de kostprijs opgenomen overheadcomponent van de te activeren uren rechtstreeks voor het grootste gedeelte in het bedrijfsresultaat te worden genomen, hetgeen dit bedrijfsresultaat in 2017 met ca EUR 0,3 miljoen negatief heeft beïnvloed. Desondanks is het bedrijfsresultaat in 2017 gestegen, hetgeen wordt veroorzaakt door de in 2017 toegenomen winstgevendheid.
 
Ctac Nederland, veruit ons grootste onderdeel, heeft zich ook in 2017 positief ontwikkeld. Het aandeel van Cloud Services nam verder toe. Ook de Consultancy activiteiten op het gebied van onder meer SAP- en Microsoft expertise, verbeterden de resultaten. Verder droegen de detacheringsactiviteiten positief bij aan de resultaten. De positieve ontwikkeling van de genoemde activiteiten biedt een goed perspectief voor 2018.
 
Ctac België droeg evenals in 2016 positief bij. De progressie die sinds 2016 is gemaakt stemt tot tevredenheid. Naar verwachting zal de ingezette lijn in 2018 worden doorgezet.  
 
De resultaten van Ctac Frankrijk waren nog steeds negatief. De financiële- en juridische afwikkeling van het laatste, in december 2016 beëindigde, project geschiedt traag, doch gestaag. De organisatie heeft het vizier volledig gericht op detachering activiteiten en de verkoop van licenties waarmee de risico’s zijn geminimaliseerd. De lokale algemeen directeur is eind 2017 vervangen.  
 
Op basis van het behaalde netto resultaat, de verbetering van de balans en de uitstekende vooruitzichten zal, in lijn met ons dividendbeleid, aan de vergadering van aandeelhouders worden voorgesteld om over 2017 een (keuze-) dividend uit te keren van EUR 0,08 per (gewoon) aandeel (2016: EUR 0,07 per gewoon aandeel).
 
Ook in 2017 was de verbetering van de resultaten zichtbaar in alle kwartalen. De gerealiseerde progressie vormt een goed uitgangspunt om de opgaande lijn in 2018 verder voort te zetten. Op basis hiervan verwachten we in 2018 een hoger resultaat te halen dan in 2017.”
Henny Hilgerdenaar, Chief Executive Officer van Ctac
 

FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

Omzet en bruto marge
De netto-omzet kwam in 2017 uit op EUR 81,6 miljoen, een daling van 5,4% (2016: EUR 86,2 miljoen).

De omzet consultancy, hosting en beheer daalde van EUR 74,2 miljoen in 2016 naar EUR 69,5 miljoen in 2017, een afname van 6,4%. Omdat onder meer de externe inhuur met 17,2% is afgenomen tot EUR 17,3 miljoen in 2017 (EUR 20,9 miljoen in 2016), daalde de bruto marge op deze activiteiten met slechts 2,1% van EUR 53,3 miljoen in 2016 naar EUR 52,2 miljoen in 2017. De hier in opgenomen omzet hosting en beheer (cloud) steeg in 2017 met bijna 5% naar EUR 31,8 miljoen.

De omzet op software nam af met 8,6% van EUR 3,7 miljoen in 2016 tot EUR 3,4 miljoen in 2017. De bruto marge van deze omzet in 2017 kwam uit op EUR 1,8 miljoen (2016: EUR 1,8 miljoen).

De omzet op onderhoudscontracten steeg met 5,0% van EUR 8,4 miljoen in 2016 naar EUR 8,8 miljoen in 2017. De bruto marge op deze activiteiten steeg met EUR 0,4 miljoen tot EUR 3,3 miljoen.

De omzet per medewerker (op basis van het gemiddelde aantal FTE’s op jaarbasis) daalde met ruim 3% naar EUR 192.000 in 2017 (2016: EUR 198.000).

Bedrijfslasten
De personeelskosten daalden in 2017 per saldo verder met EUR 0,3 miljoen, ofwel 0,7% ten opzichte van 2016. Het gemiddeld aantal FTE’s is in 2017 gedaald van 435 FTE’s in 2016 naar 425 FTE’s in 2017.

De overige bedrijfskosten zijn met EUR 0,8 miljoen, ofwel 5,5% afgenomen naar EUR 14,1 miljoen (2016: EUR 15,0 miljoen).

De afschrijvingen daalden met EUR 0,1 miljoen naar EUR 1,0 miljoen.

Bedrijfsresultaat
Als gevolg van bovenstaande steeg het bedrijfsresultaat in 2017 naar EUR 3,7 miljoen (2016 EUR 3,1 miljoen), een stijging van 20,2%.

Financiële baten en lasten
Ultimo 2017 kwam de netto bankschuld uit op EUR 2,2 miljoen (ultimo 2016: EUR 1,7 miljoen). De netto rentelasten bleven gelijk op EUR 0,1 miljoen evenals de overige financiële lasten (onder andere de rente op earn out-verplichtingen). Dit resulteerde in een gelijke last van EUR 0,2 miljoen in 2017 (2016: EUR 0,2 miljoen).

Belastingen
De belastingdruk kwam uit op 20% in 2017 ten opzichte van 9% in 2016. In 2016 was sprake van een extra belastingbate van EUR 0,3 miljoen doordat toen met terugwerkende kracht over meerdere jaren gebruik kon worden gemaakt van het fiscale voordeel van de innovatiebox. Per saldo is in 2017 de belastinglast EUR 0,4 miljoen hoger dan in 2016.

Netto resultaat en resultaat per aandeel
Het netto resultaat over 2017 kwam uit op EUR 2,8 miljoen (2016: EUR 2,6 miljoen). Dit vertaalt zich in een resultaat per gewogen gemiddeld uitstaand gewoon aandeel van           EUR 0,22 (2016: EUR 0,21).

Het totaal aantal uitstaande gewone aandelen op 31 december 2017 bedroeg 12.655.648 stuks, een stijging in 2017 van 140.151 stuks als gevolg van het keuzedividend over het boekjaar 2016.

Balans
Als gevolg het netto resultaat over 2017 (EUR 2,8 miljoen), de toevoeging van aandelen als gevolg van het uitgeoefende keuzedividend, en de uitbetaling van cash dividend is het eigen vermogen per ultimo 2017 per saldo gestegen naar EUR 17,9 miljoen. Conform de verslaggevingsregels is het eigen vermogen bepaald voor verwerking van het winst-bestemmingsvoorstel.

De handelsdebiteuren en overige vorderingen lieten een daling zien per ultimo 2017 van circa EUR 1,2 miljoen naar EUR 20,6 miljoen. Het balanstotaal daalde met EUR 0,2 miljoen van EUR 39,8 miljoen ultimo 2016 naar EUR 39,6 miljoen ultimo 2017.

De solvabiliteit (eigen vermogen/totaal vermogen) verbeterde vervolgens van 38,8% ultimo 2016 naar 45,1% per ultimo 2017.

De netto bankschuld steeg van EUR 1,7 miljoen ultimo 2016 naar EUR 2,2 miljoen ultimo 2017. De met ABN AMRO bank overeengekomen kredietfaciliteit bedroeg per ultimo 2017 EUR 6,0 miljoen. Als zekerheid is pandrecht op vorderingen, bedrijfsuitrusting en IP-rechten verstrekt.

Kasstroom en investeringen
De kasstroom uit bedrijfsoperaties kwam in 2017 uit op EUR 3,0 miljoen positief (2016:       EUR 3,9 miljoen positief). De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg EUR 2,1 miljoen positief in 2017 (2016: EUR 2,5 miljoen positief).

In 2017 is voor EUR 0,4 miljoen geïnvesteerd in materiële vaste activa (2016: EUR 0,5 miljoen). De investeringen bestonden uit vervanging van de ICT-infrastructuur en nieuwe computers. Voorts is in 2017 onder de immateriële vaste activa EUR 1,5 miljoen aan IP producten in aanmerking genomen (2016: EUR 0,2 miljoen).

De kasstroom uit financieringsactiviteiten bedroeg EUR 0,7 miljoen negatief (2016: EUR 0,8 miljoen negatief) betrof onder meer een betaling van EUR 0,3 miljoen aan earn out-verplichtingen (2016: EUR 0,2 miljoen) de dividendbetaling over 2016 van EUR 0,4 miljoen (over 2015: EUR 0,8 miljoen).

De netto kasstroom kwam in 2017 per saldo uit op EUR 0,5 miljoen negatief (2016: EUR 1,0 miljoen).

Voorstel verwerking resultaat
Na zorgvuldige afweging van de impact van een dividenduitkering op de netto kasstroom in 2018, het eigen vermogen, de samenstelling ervan en de andere balanscomponenten, wordt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgesteld om over het boekjaar 2017 uit het netto resultaat een dividend uit te keren van EUR 0,08 per gewoon aandeel (2016: EUR 0,07 per gewoon aandeel). Genoemd voorstel is in lijn met het eerder geformuleerde dividendbeleid. Aan aandeelhouders zal de keuze worden geboden het dividend in cash of aandelen te ontvangen.

Ontwikkelingen na balansdatum
Er zijn geen relevante gebeurtenissen na balansdatum te melden.

STRATEGIE EN AANSTURING ORGANISATIE

Ctac ziet het als haar missie om de ambities van haar klanten mogelijk te maken door de voordelen van informatietechnologie om te zetten naar werkelijke ‘business value’. Ook de ambities van medewerkers worden hiermee uitgedaagd.

Ctac onderscheidt hierbij de volgende doelstellingen:

 • het ontzorgen van (internationale) klanten in het midden en grotere segment door passende en betrouwbare ICT-oplossingen tegen aanvaardbare kosten te bieden. Deze oplossingen dienen tevens een belangrijke bijdrage te leveren aan de duurzame winstgevendheid en het concurrentievermogen van de klanten ten behoeve van de continuïteit van hun onderneming;
 • het zich nog verder ontwikkelen van ERP-dienstverlener naar een onderscheidende aanbieder van samengestelde ICT-oplossingen als Business- en Cloudintegrator;
 • Ctac heeft een aantal eigen producten waaronder de XV Retail Suite bestaande uit een omnichannel gedreven Point-of-Sale & Loyalty platform;
 • de Ctac organisatie verder ontwikkelen naar de marktmogelijkheden en het bieden van continuïteit voor alle stakeholders.

De afgelopen jaren heeft Ctac de organisatie dusdanig ingericht en de strategie zodanig aangescherpt, dat zij zich heeft omgevormd tot een vooraanstaande Business- en Cloudintegrator. De aandacht zal in 2018 en de komende jaren gericht zijn op geïntegreerde – naar markt- en/of kennisgerichte – businessunits die optimaal zijn geëquipeerd om klanten van hoogwaardige en specialistische oplossingen te voorzien.

De organisatiestructuur is er één waarbij in alle landen het managementteam centraal en geïntegreerd sturing geeft aan alle sales- en delivery-activiteiten. In Nederland kennen we drie sectoren waarin de dienstverlening is ondergebracht: Consultancy (o.a. SAP en Microsoft), Cloud Services en Resourcing. De salesactiviteiten worden centraal aangestuurd.

VOORUITZICHTEN

De verbeterde financiële positie, de gerealiseerde operationele progressie en met name de resultaatverbetering in 2017 geven Ctac een goede uitgangspositie voor 2018.

Met een voorbehoud voor bijzondere exogene omstandigheden verwacht Ctac in 2018 een  hoger resultaat te behalen dan in 2017.

OVERIGE

De lidstaat van herkomst van Ctac N.V. voor de doeleinden van de Transparantierichtlijn van de Europese Unie (Richtlijn 2004/109/EC, zoals aangevuld) is Nederland.

Download persbericht als PDF