’s-Hertogenbosch, 6 augustus 2020 – Business & Cloud Integrator Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam: CTAC) maakt vandaag de halfjaarcijfers over 2020 bekend.

Kerncijfers

(x € miljoen) tenzij anders vermeld H1 2020 H1 2019 Q2 2020 Q2 2019 Q1 2020 Q1 2019
Netto-omzet 42,5 41,4 20,4 20,8 22,1 20,6
Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) 3,5 3,2 1,4 1,1 2,1 2,1
Bedrijfsresultaat (EBIT) 1,0 0,4 0,2 -0,3 0,8 0,7
Nettoresultaat (toekomend aan groepsaandeelhouders) 0,6 0,1 -0,4 0,5 0,4
Aantal medewerkers ultimo (headcount) 414 406

Hoofdpunten

  • Netto-omzet stijgt met 2,7% naar € 42,5 miljoen door acquisitie Purple Square; omzetstijging gedrukt door terughoudendheid van klanten in retail sector
  • Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen neemt toe met 9,4% naar € 3,5 miljoen; inclusief € 0,8 miljoen aan herstructureringslasten (H1 2019: € 0,9 miljoen)
  • Nettoresultaat stijgt licht naar € 0,6 miljoen (H1 2019: nihil)
  • Sterkere focus op cash en werkkapitaal naar aanleiding van Covid-19 leidt tot positieve netto kasstroom van € 7,2 miljoen (H1 2019: € 1,8 miljoen negatief)
  • Terughoudendheid ten aanzien van investeringsbereidheid zichtbaar binnen retail en wholesale sector
  • Verwachting 2020: onder voorbehoud van bijzondere exogene omstandigheden en op basis van de omvang en de kwaliteit van de orderportefeuille verwacht Ctac bij een licht hogere omzet een hogere EBITDA te realiseren over 2020.

“We zijn trots op onze medewerkers die veelal vanuit huis een hoge mate van flexibiliteit hebben getoond en hard werken om onze klanten te ondersteunen in deze ongekende tijden. Door hun inzet hebben we klanten goed kunnen bedienen, is onze omzet licht gestegen en de winstgevendheid verbeterd. 

Onze resourcing en cloud activiteiten lieten een stabiele performance zien. Door de exponentiële toename van thuiswerken was er in het afgelopen halfjaar meer vraag naar het borgen van een goedwerkende, veilige en efficiënte IT-infrastructuur. Tegelijkertijd was er ook meer terughoudendheid bij klanten met betrekking tot investeringen in IT, met name in de retail sector. Zonder de overname van Purple Square zou onze omzet licht zijn gedaald. Inmiddels zien we dat de omzet in de retail sector zich weer voorzichtig herstelt richting normale niveaus. 

België laat daarbij een min of meer vergelijkbaar beeld zien met Nederland. Ook daar is de omzet en het resultaat in tweede kwartaal lager en merken we dat de omzetniveaus inmiddels weer aantrekken. Het verloop van het virus, en de economische gevolgen ervan op de diverse sectoren waarin we actief zijn, blijft op dit moment echter nog onzeker.”

Henny Hilgerdenaar, Chief Executive Officer van Ctac

“Direct na de Covid-19 uitbraak hebben we maatregelen genomen om de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers te borgen en onze klanten zo goed mogelijk bij te kunnen staan in deze ook voor hen zeer uitdagende tijden. Ook hebben we direct een aantal acties ingezet met een focus op cash en werkkapitaal, onder meer door uitgestelde belastingbetalingen en kostenbesparingen. In het eerste halfjaar hebben deze acties onder meer geleid tot een afbouw van het aantal indirecte medewerkers, een sterk positieve netto kasstroom en een verdere versteviging van onze financiële buffer die ons onder deze onzekere omstandigheden meer flexibiliteit biedt. Naar het einde van het boekjaar verwacht Ctac een afbouw van de uitgestelde belastingbetalingen en een positieve kasstroom voor het gehele boekjaar.”
Pieter-Paul Saasen, Chief Financial Officer van Ctac

Financiële ontwikkelingen

WINST-EN-VERLIESREKENING

Algemeen
In 2020 zijn geen nieuwe voor Ctac relevante IFRS standaarden toegepast.

Omzet
Omzet naar de aard van de leveringen of
diensten
H1 2020 H1 2019 Mutatie
(bedragen in € 1.000)
Detachering 16.498 13.983 +18,0%
Cloud Services 17.467 17.444 +0,1%
Maintenance 3.259 3.668 -11,2%
Consulting 4.628 5.391 -14,2%
Licenties 610 880 -30,7%
Totale omzet uit contracten met klanten 42.462 41.366 +2,7%

De omzet in de eerste helft van 2020 is met € 1,1 miljoen gestegen, ofwel 2,7%, naar
€ 42,5 miljoen (H1 2019: € 41,4 miljoen). Detachering liet een sterke stijging zien die mede werd gedreven door de overname van Purple Square. We verwachten in dit deel van onze activiteiten een verdere groei mede als gevolg van de eerder vermelde overname. Bij Cloud Services is sprake van een stabiele omzet waarbij steeds meer klanten migreren van een private naar een public cloud omgeving. Binnen Maintenance liepen enkele onderhoudscontracten af welke niet zijn verlengd.
Consulting ziet als gevolg van de Covid-19 uitbraak, terughoudendheid bij klanten om innovatieve IT-trajecten op te starten. Daarnaast was er sprake van na-ijlende ontwikkelkosten, voor Fit4RealEstate noodzakelijk om deze optimaal aan te sluiten op de wensen van nieuwe klanten in de vastgoedsector. Bij klanten die voor dit IP-product een contract hebben afgesloten, is de livegang naar verwachting in het derde kwartaal.
De omzet bij Licenties daalde door de voortgaande overgang naar pay-per-use contracten en door de algemene terughoudendheid bij klanten om te investeren in nieuwe licenties als gevolg van de Covid-19 uitbraak.

Bedrijfslasten

De bedrijfslasten zijn in het eerste halfjaar van 2020 per saldo met 1,5% toegenomen tot € 41,5 miljoen (H1 2019: € 40,9 miljoen).

De kosten uitbesteed werk stegen met 14,4% naar € 10,3 miljoen als gevolg van de hogere omzet bij detachering. De inkoopwaarde hard-, software en overig is gestegen met 5,3% naar € 4,0 miljoen als gevolg van de toegenomen diensten met betrekking tot public cloud.

De personeelskosten zijn gedaald met 4,4% naar € 19,4 miljoen door lagere reserveringen voor bonussen en lagere lasten voor vertrekregelingen. Het gemiddeld aantal FTE’s in het eerste halfjaar 2020 kwam uit op 389 FTE’s (H1 2019: 388 FTE’s).

De overige bedrijfskosten zijn met 4,0% toegenomen naar € 5,2 miljoen. Dit is per saldo het gevolg van kostenbesparende maatregelen (marketing, reis- en verblijfskosten, huisvesting), hogere kosten voor licenties en hogere advieskosten onder meer voor de overname van Purple Square. In de eerste helft van 2020 zijn, evenals in de eerste helft 2019, geen ontwikkelkosten geactiveerd.

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA)

De EBITDA is gestegen met 9,4% naar € 3,5 miljoen (H1 2019: € 3,2 miljoen). In dit resultaat is circa € 0,8 miljoen aan eenmalige lasten opgenomen (H1 2019: € 0,9 miljoen). Deze eenmalige lasten hebben betrekking op de overname van Purple Square (advieskosten) en de rationalisatie van de verhouding directe/ indirecte medewerkers (vertrekregelingen). De eerste effecten van deze rationalisatie zullen naar verwachting vanaf het derde kwartaal zichtbaar worden.

Nettoresultaat

Het nettoresultaat toekomend aan groepsaandeelhouders over de eerste helft van 2020 kwam uit op € 0,6 miljoen (H1 2019: nihil). Op basis van een gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen van 12.931.401 (H1 2019: 12.827.802) impliceert dit een nettoresultaat van € 0,04 per gewoon aandeel (2019: € 0,00).

Balans en nettoschuld

Het balanstotaal is met 36,1% ofwel € 16,4 miljoen toegenomen van € 45,4 miljoen per ultimo 2019 naar € 61,8 miljoen per ultimo juni 2020. Dit is enerzijds het gevolg van een toename van de activering van gebruiksrechten onder IFRS 16 in verband met de verlenging van een huurcontract en door de acquisitie van Purple Square (totaal: € 8,4 miljoen). Anderzijds wordt de toename verklaard door de uitgestelde betalingen na de Covid-19 uitbraak. De exacte hoogte van de overname goodwill moet nog bepaald worden en zal conform IFRS 3 in de tweede helft van dit boekjaar plaatsvinden.
De netto bankschuld is ten opzichte van ultimo 2019 met € 2,7 miljoen teruggebracht naar een positief saldo van € 4,2 miljoen. De solvabiliteit (eigen vermogen / balanstotaal) kwam uit op 32,4% (ultimo 2019: 42,9%).

Netto kasstroom & kaspositie

De netto kasstroom over het eerste halfjaar 2020 was € 7,2 miljoen positief (H1 2019:
€ 1,8 miljoen negatief) als gevolg van een strakker debiteurenbeheer, uitgestelde betalingen, de uitkering van een stockdividend van € 0,08 per aandeel en uitgestelde bonusuitkeringen.
Door de sterkere focus op cash management en kosten is de kaspositie versterkt en kwam deze per ultimo juni 2020 uit op € 8,7 miljoen positief (ultimo juni 2019: € 2,1 miljoen negatief).

Download persbericht als PDF