Hoofdpunten eerste halfjaar

  • Omzet stijgt met € 2,0 mln of 4,8% naar € 42,4 mln
  • Bedrijfsresultaat komt 6,7% hoger uit op € 1,2 mln; (resp. € 1.202k en € 1.127k)
  • Netto resultaat neemt toe met 12,0% naar € 0,9 mln (resp. € 944k en € 843k)
  • Investering in nieuwe IP-producten: € 0,9 mln; ontwikkeling ligt op schema
    Verwachting gehandhaafd: Met voorbehoud voor bijzondere exogene omstandigheden en op basis van de omvang en kwaliteit van de orderportefeuille verwacht Ctac in 2018 een hoger resultaat te realiseren dan in 2017

“De positieve ontwikkelingen reeds zichtbaar in het eerste kwartaal hebben zich in het tweede kwartaal voortgezet. Dit heeft geresulteerd in een 5% hogere omzet en 12% meer winst in de eerste helft van 2018.
 
In Nederland, wat goed is voor het overgrote deel van de activiteiten van onze groep, droegen zowel de consultancy als de cloud en de resourcing activiteiten bij aan de groei van omzet en resultaat. De ontwikkeling van twee IP-producten, een cloudoplossing voor real estate en een kassaoplossing voor retail, ligt op schema. Dit geldt zowel voor de timing als de omvang van de hiervoor gemaakte, en geactiveerde kosten, die in het eerste halfjaar euro 0,9 miljoen bedroegen. Neveneffecten van deze activering zijn een gemiste marge van euro 0,2 miljoen, extra kosten van euro 0,2 miljoen en uiteindelijk een gemiste omzet van euro 1,3 miljoen. Eerste bijdrage aan omzet en resultaat van deze producten wordt verwacht aan het einde van dit jaar of begin volgend jaar. 
 
Ook in België steeg de omzet in het eerste halfjaar van 2018. Het resultaat viel licht  negatief uit, als gevolg van hoge presales kosten en een incidentele nagekomen last. De presales kosten hebben inmiddels geleid tot een substantiële opdracht, die in september zal aanvangen.
 
In Frankrijk waar we ons alleen richten op bodyshopping en licentieverkopen, was sprake van een hogere omzet en een sterk gereduceerd verlies. De resultaten verbeteren daar per maand. De voortgang op de juridische case over het in 2016 gestopte project blijft zeer traag verlopen.
 
Op basis van de omvang en kwaliteit van de orderportefeuille is de verwachting dat met een voorbehoud voor bijzondere exogene omstandigheden, in de tweede helft van 2018 een hoger resultaat behaald zal worden dan in de tweede helft van 2017.”
Henny Hilgerdenaar, CEO van Ctac

Financiële ontwikkelingen

Winst- en verliesrekening

Omzet en bruto marge
De omzet in de eerste helft van 2018 is gestegen met euro 2,0 mln, ofwel 4,8%, van
euro 40,5 mln in de eerste helft van 2017 naar euro 42,4 mln.

Omzet per onderdeel en per segment
(in € mln)

De gerelateerde marge steeg met 3,6% van euro 28,3 mln in de eerste helft van 2017 naar 29,3 mln in de eerste helft van 2018.

Bedrijfslasten
De bedrijfslasten zijn in het eerste halfjaar van 2018 gestegen met euro 0,9 mln, ofwel  3,5% van euro 27,1 mln naar euro 28,1 mln, met name door een stijging van personeelskosten met ruim euro 0,8 mln.

Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat is gestegen met 6,7% naar euro 1,2 mln in het eerste halfjaar van 2018 (euro 1.202k in eerste halfjaar 2018, en euro 1.127k in eerste halfjaar 2017).

Netto resultaat
De financiële baten en lasten, evenals de belastingdruk daalden licht. Het netto resultaat (toekomend aan groepsaandeelhouders) over de eerste helft van 2018 kwam hierdoor uit op euro 0,9 mln (euro 944k) ten opzichte van euro 0,8 mln (euro 843k) in het eerste halfjaar 2017, ofwel een stijging van 12,0%.

Op basis van een gemiddeld aantal gewone uitgegeven aandelen van 12.706.126 impliceert dit een netto resultaat per gewoon aandeel van circa euro 0,07.

Balans

Het balanstotaal is met euro 1,7 mln gestegen van euro 39,6 mln per 31 december 2017 naar euro 41,3 mln per 30 juni 2018, met name veroorzaakt door de activering van euro 0,9 mln aan IP kosten en de seizoensmatige stijging van vorderingen met euro 1,0 mln.

In lijn met het seizoenpatroon nam de netto bankschuld ten opzichte van 31 december 2017 met euro 1,7 mln toe. Deze stijging werd geheel veroorzaakt door de uitkering van vakantiegeld, bonus, cashdividend en earn out verplichtingen in het tweede kwartaal. Ook was er sprake van een negatieve invloed op de bankstand door de ontwikkeling van de IP- producten.

De solvabiliteit (Eigen Vermogen / Balanstotaal) bleef vrijwel constant op 44%.

Over het boekjaar 2017 is een (keuze-)dividend ter beschikking gesteld van euro 0,08  (over 2016: euro 0,07) per aandeel. Uiteindelijk is aan de aandeelhouders euro 500k uitbetaald en is het aantal uitstaande gewone aandelen toegenomen met 151.434 stuks tot 12.807.082 stuks.

Netto kasstroom

De kasstroom was over het eerste halfjaar 2018 euro 1,7 mln negatief (eerste halfjaar 2017: euro 4,3 mln negatief) als gevolg van een regulier seizoenpatroon en de IP productontwikkeling. Verwacht wordt dat de netto kasstroom over heel 2018 positief zal zijn.

Download persbericht als PDF