Hoofdpunten eerste half jaar

  • Omzet daalt met € 2,1 mln of 5,0% naar € 40,5 mln
  • Bedrijfsresultaat kwam 6,3% hoger uit op € 1,1 mln; (resp. € 1.127 en € 1.060) – Netto resultaat stijgt met 15,5% naar € 0,8 mln
  • Verwachting licht bijgesteld: Met voorbehoud voor bijzondere exogene omstandig-heden en op basis van de omvang en kwaliteit van de orderportefeuille verwacht Ctac in 2017 een hoger resultaat te realiseren dan in 2016

“Het achterblijven van de omzet in het eerste kwartaal heeft zich tevens gemanifesteerd in het tweede kwartaal. Door de organisatie en inhuur van derden tijdig aan de lagere capaciteitsbehoefte aan te passen, is de winst en winstmarge in het eerste halfjaar van 2017 wel toegenomen.”

De achterblijvende omzet van de consultancy activiteiten had te maken met uitstel van een drietal grote projecten. De contracten voor deze projecten zijn inmiddels geformaliseerd. We verwachten dat het positieve effect van deze projecten op de resultaten zichtbaar zal worden in het derde en vierde kwartaal. Naar aanleiding van gerichte vragen uit de markt heeft Ctac in Nederland bovendien op innovatieve wijze geïnvesteerd in producten (ofwel templates) die toepasbaar zijn in de retail en real estate branche.

De cloud en resourcing activiteiten (omzet en resultaat) groeiden gestaag verder. Deze ontwikkeling zal zich naar verwachting in de tweede helft van 2017 verder doorzetten. In België was sprake van een lichte daling van de omzet (van euro 7,2 mln in het eerste halfjaar 2016 naar euro 7,0 miljoen in het eerste halfjaar van 2017). Het resultaat was licht positief, maar we zien hier ruimte voor verbetering. Acties zijn in gang gezet om dit in het tweede halfjaar 2017 te realiseren.

Met betrekking tot Ctac Frankrijk wordt gewerkt aan een structurele oplossing. In het eerste halfjaar van 2017 is het niet mogelijk gebleken om de marge op resourcing en licentie activiteiten te verhogen en zo de vaste kosten te overstijgen.

Op basis van de omvang en kwaliteit van de orderportefeuille is het de verwachting dat in het tweede halfjaar de draad weer opgepakt wordt, zodat voor dit tijdvak het resultaat wel aanzienlijk boven het resultaat over het tweede halfjaar van 2016 zal liggen.”
Henny Hilgerdenaar, CEO van Ctac

Financiële ontwikkelingen

WINST- en VERLIESREKENING​
Omzet en bruto marge
De omzet in de eerste helft van 2017 is gedaald met € 2,1 mln, ofwel 5,0%, van € 42,6 mln in de eerste helft van 2016 naar € 40,5 mln.

Het adequaat terugbrengen van de inzet van externen als reactie op de lagere omzet bij consultancy, heeft ervoor gezorgd dat de daling van de bruto marge beperkt bleef met euro 0,2 mln naar 28,3 mln in het eerste halfjaar van 2017.

Bedrijfslasten
De bedrijfslasten zijn in het eerste halfjaar 2017 met € 0,3 mln ofwel 1,0% afgenomen, van € 27,4 mln naar € 27,1 mln. De personeelskosten daalden met € 0,1 mln van € 19,7 mln naar € 19,6 mln. De overige bedrijfskosten daalden met € 0,1 mln van € 7,1 mln naar € 7,0 mln.

Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat is gestegen tot € 1,1 mln in het eerste halfjaar van 2017 (euro 1.127k eerste halfjaar 2017, en euro 1.060k eerste halfjaar 2016), hetgeen een stijging inhoudt van 6,3%.

Netto resultaat De financiële baten en lasten en de belastingdruk waren per saldo vrijwel gelijk. Het netto resultaat (toekomend aan groepsaandeelhouders) over de eerste helft van 2017 kwam hierdoor uit op € 0,8 mln (€ 843K) ten opzichte van € 0,7 mln (€ 730K) in de eerste helft van 2016, wat een stijging van 15,5% betekent. Op basis van een gemiddeld aantal gewone uitgegeven aandelen van 12.655.648 impliceert dit een netto resultaat per gewoon uitgegeven aandeel van circa € 0,07.

BALANS
Het balanstotaal is met € 1,0 mln gestegen van € 39,8 mln per 31 december 2016 naar € 40,8 mln per 30 juni 2017, veroorzaakt door wat opgelopen werkkapitaal.

De netto bankschuld ten opzichte van 31 december 2016 nam toe met € 4,3 mln van € 1,7 mln tot € 6,0 mln per 30 juni 2017. De seizoensmatige stijging wordt veroorzaakt door uitkering van vakantiegeld, bonus, dividend en earn out-verplichtingen in het tweede kwartaal.

De earn out-verplichtingen namen af van € 1,1 mln per 31 december 2016 tot € 0,8 mln per 30 juni 2017.

De solvabiliteit verbeterde ten opzichte van ultimo 2016 (38,8%) naar 39,0%.

Over het boekjaar 2016 is een (keuze-) dividend ter beschikking gesteld van euro 0,07 per aandeel. Uiteindelijk is aan aandeelhouders euro 364k cash uitbetaald en is het aandelenkapitaal toegenomen met 141.151 stuks tot 12.655.648 stuks.

KASSTROOM
De netto kasstroom over het eerste halfjaar 2017 is € 4,3 mln negatief (eerste helft 2016: € 2,6 miljoen negatief) als gevolg van het reguliere seizoenpatroon (vakantiegeld en bonusbetalingen in mei), dividend en betaalde earn out-verplichtingen. Verwacht wordt dat de netto kasstroom over heel 2017 positief zal zijn.