’s-Hertogenbosch, 20 augustus 2015 – ICT Solution Provider Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam: CTAC) maakt vandaag de halfjaarcijfers bekend over 2015.

Kerncijfers

€ mln (tenzij anders vermeld) H1 15 H1 14 Q2 15 Q2 14 Q1 15 Q1 14
Omzet 41,1 42,2 20,4 21,1 20,7 21,1
Bedrijfsresultaat 1,1 0,9 0,6 0,3 0,5 0,6
Netto resultaat (toekomend aan groepsaandeelhouders) 0,7 0,5 0,3 0,1 0,4 0,4
Nettoresultaat per aandeel (€) 0,05 0,04
Medewerkers per ultimo (hc) 472 457

Hoofdpunten

  • Omzet daalt met 2,5% naar € 41,1 mln
  •  Sterke groei omzetaandeel Cloud Services
  •  Bedrijfsresultaat neemt toe met 13,5% naar € 1,1 mln
  •  Netto resultaat stijgt met 40,7% van € 0,5 mln naar € 0,7 mln
  •  Verwachting 2015 gehandhaafd: Met een voorbehoud voor bijzondere exogene omstandigheden verwacht Ctac in 2015 een hoger resultaat te realiseren dan in
    2014

“Na een reeds gerapporteerde trage start van het jaar, die tot uiting kwam in minder gewerkte en werkbare dagen, hebben de zaken zich in het tweede kwartaal beter ontwikkeld. Onze focus lag in de afgelopen maanden bewust sterker op de samenstelling en de kwaliteit van de omzet en het strak managen van de gerelateerde kosten. De omzet daalde mede hierdoor licht, maar het aandeel in de omzet van Cloud Services steeg het afgelopen halfjaar sterk tot boven de 44%. Het is de verwachting dat deze stijging zich zal voortzetten.

Het vooralsnog licht negatieve resultaat van Ctac België wordt met name veroorzaakt door de zeer zwakke start in januari. Het is de verwachting dat Ctac België voor geheel 2015 een positief resultaat zal behalen.

Het resultaat van Ctac Frankrijk wordt fors negatief beïnvloed door tegenvallers op één specifiek project. Er zijn maatregelen genomen om het projectmanagement te versterken, en herhaling te voorkomen.

Op dit halfjaarverslag is geen accountantscontrole toegepast 2 Het bedrijfsresultaat liet onder deze ontwikkelingen per saldo een duidelijke verbetering zien en steeg met 13,5% van € 0,9 mln naar € 1,1 mln, terwijl het netto resultaat steeg met ruim 40%.

Op basis van de omvang en kwaliteit van de orderportefeuille, de versterking van het projectmanagement en de verdere toename van het omzetaandeel van onze Cloudservices, handhaven we onze eerder uitgesproken verwachting dat, met voorbehoud van bijzondere exogene omstandigheden, in 2015 een hoger resultaat zal worden behaald dan in 2014.”

Henny Hilgerdenaar, CEO van Ctac

Financiële ontwikkelingen

WINST- en VERLIESREKENING

Omzet en bruto marge
De omzet is in de eerste helft van 2015 gedaald met € 1,1 mln, ofwel 2,5%, van € 42,2 mln in de eerste helft van 2014 naar € 41,1 mln. Omdat de daling van de omzet voor een groot deel gecompenseerd werd door daling van de externe inhuur, daalde de bruto marge als gevolg hiervan slechts met € 0,2 mln, ofwel 0,6% naar € 28,8 mln.

Omzet per onderdeel en per segment (in € mln)

2015 HY1 2014 HY1
Nederland
Ctac Cloud Services 18,3 13,3
Ctac Consulting 19,2 21,8
Ctac Resourcing 8,3 8,2
België 7,5 8,7
Overige activiteiten/eliminaties -12,2 -9,8
Totaal 41,1 42,2

Bedrijfslasten

De bedrijfslasten zijn in het eerste halfjaar 2015 afgenomen met € 0,3 mln, ofwel 1,0%, van € 28,0 mln naar € 27,7 mln. De hierin begrepen personeelskosten daalden met € 0,6 mln van € 20,9 mln naar € 20,3 mln. De overige bedrijfskosten stegen met € 0,1 mln van € 6,6 mln naar € 6,7 mln.

Bedrijfsresultaat

Het bedrijfsresultaat is met 13,5% gestegen van € 0,9 mln naar € 1,1 mln in het eerste halfjaar van 2015. De stijging werd nog enigszins gedrukt door een licht negatief resultaat bij de Belgische activiteiten die een zwakke start kenden in januari. De verwachting is dat de organisatie in België voor heel 2015 een positief bijdrage zal leveren aan het resultaat. Ook het resultaat in Overige landen was nog negatief. Het betreft hier tegenvallers op één specifiek project in Frankrijk, waarvan de doorgevoerde versterking van het projectmanagement effect sorteert.

Netto resultaat

De financiële baten en lasten bleven stabiel op € 0,1 mln. Door een licht lagere belastingdruk bleven de belastingen op het niveau van € 0,3 mln. Het netto resultaat (toekomend aan groepsaandeelhouders) over de eerste helft van 2015 kwam hierdoor uit Op dit halfjaarverslag is geen accountantscontrole toegepast 3
op € 0,7 mln ten opzichte van € 0,5 mln in de eerste helft van 2014, een stijging van € 0,2 mln, ofwel 40,7%. Op basis van een gemiddeld aantal gewone uitgegeven aandelen van 12.515.497 impliceert dit een netto resultaat per gewoon uitgegeven aandeel van € 0,05.

BALANS

Het balanstotaal is gestegen met € 2,2 mln van € 36,1 mln per 31 december 2014 naar € 38,3 mln per 30 juni 2015. Aan de activazijde van de balans wordt deze stijging met name veroorzaakt door seizoensmatige toename van de handelsdebiteuren en overige vorderingen.

De netto bankschuld ten opzichte van 31 december 2014 nam toe met € 1,4 mln van € 3,2 mln per 31 december 2014 tot € 4,6 mln per 30 juni 2015. De earn out-verplichtingen namen af van € 1,4 mln per 31 december 2014 tot € 0,9 mln per 30 juni 2015. De solvabiliteitsratio bleef ten opzichte van ultimo 2014 gelijk op 31,1%.

KASSTROOM

De netto kasstroom over het eerste halfjaar 2015 is € 1,4 mln negatief (eerste helft 2014: € 1,3 miljoen negatief) als gevolg van het reguliere seizoen patroon (vakantiegeld en bonusbetalingen in mei) en investeringen. Verwacht wordt dat de netto kasstroom over geheel 2015 positief zal zijn.