Kerncijfers

€ mln (tenzij anders vermeld) H1 14 H1 13 Q2 14 Q2 13 Q1 14 Q1 13
Omzet 42,2 37,7 21,1 18,8 21,1 18,9
Bedrijfsresultaat 0,9 0,3 0,3 0,0 0,6 0,3
Netto resultaat (toekomend aan groepsaandeelhouders) 0,5 0,3 0,1 0,1 0,4 0,3
Nettoresultaat per aandeel (€) 0,04 0,03
Medewerkers per ultimo (aantal) 475 476

Hoofdpunten eerste halfjaar 2014

  • Omzet stijgt met 12,0% naar € 42,2 mln
  • Bedrijfsresultaat neemt toe van € 0,3 mln naar € 0,9 mln
  • Netto resultaat stijgt van € 0,3 mln naar € 0,5 mln (+54%)

Vooruitzichten 2014

  • Vooruitzichten 2014 gehandhaafd: Met een voorbehoud voor bijzondere exogene omstandigheden verwacht Ctac in 2014 een hoger resultaat te realiseren dan in 2013

“Zoals verwacht heeft de opgaande lijn, die reeds in het tweede halfjaar 2013 zichtbaar
werd, zich in het eerste halfjaar 2014 doorgezet. Dit heeft geleid tot een hogere omzet en
een stijging van het netto resultaat met 54%. De hogere omzet leidde vervolgens tot een
toename van de bruto marge met euro 1,2 miljoen van euro 27,8 miljoen naar euro 29,0
miljoen. Door een stringent kostenbeheer zijn we er in geslaagd de kosten(stijging) in te
perken, waardoor het bedrijfsresultaat steeg van euro 0,3 miljoen naar 0,9 miljoen.

Ik ben tevreden over de ontwikkeling in de afgelopen zes maanden. Alle onderdelen
hebben positief bijgedragen. Ik zie mogelijkheden om de winstgevendheid van met name
Consultancy verder te verbeteren.

Mede op basis van diverse lopende en recent voltooide commerciële trajecten verwachten
we in het tweede halfjaar de opgaande lijn voort te zetten. Daarbij verwachten we in de
tweede jaarhelft ook effecten te zien van onze investeringen in vernieuwende oplossingen
en technieken. Met name op de gebieden van Cloud technology en Cloud software merken
we dat onze innovatieve aanpak ons steeds vaker in staat stelt om klanten de oplossingen
te bieden die zij wensen. We handhaven de bij de jaarcijfers 2013 uitgesproken verwachting dat Ctac in 2014 een hoger resultaat zal realiseren dan in 2013.”

Henny Hilgerdenaar, CEO van Ctac

WINST- EN VERLIESREKENING

Omzet en bruto marge

De omzet is in de eerste helft van 2014 gestegen met € 4,5 mln, ofwel 12,0%, van € 37,7 mln in de eerste helft van 2013 naar € 42,2 mln.

Mede door toename van de post ‘uitbesteed werk’ is de bruto marge in de eerste helft van 2014 slechts gestegen met € 1,2 mln, ofwel 4,3% van € 27,8 mln in de eerste helft van 2013 naar € 29,0 mln.

Bedrijfslasten

De bedrijfslasten zijn in het eerste halfjaar 2014 toegenomen met € 0,5 mln van € 27,5 mln naar € 28,0 mln.

De personeelskosten stegen hierbij licht met € 0,2 mln (1,0%) van € 20,7 mln naar € 20,9 mln. De overige bedrijfskosten stegen met € 0,4 mln van € 6,2 naar € 6,6 mln.

Bedrijfsresultaat

Het bedrijfsresultaat is gestegen van € 0,3 mln naar € 0,9 mln in het eerste halfjaar van
2014.

Netto resultaat (toekomend aan groepsaandeelhouders)

De financiële baten en lasten stegen per saldo met ruim € 0,1 mln. Ook de belastingen namen toe met € 0,3 mln. Het netto resultaat over de eerste helft van 2014 kwam hierdoor uit op € 0,5 mln ten opzichte van € 0,3 mln in de eerste helft van 2013, een stijging van € 0,2 mln. Op basis van een gemiddeld aantal uitgegeven aandelen van 12.195.497 impliceert dit een netto resultaat per gewoon uitgegeven aandeel van € 0,04.

BALANS

Het balanstotaal is gestegen met € 3,3 mln van € 35,9 mln per 31 december 2013 naar € 39,2 mln per 30 juni 2014. Aan de activazijde van de balans wordt deze stijging met name veroorzaakt door een toename van de handelsdebiteuren en overige vorderingen. De netto bankschuld ten opzichte van 31 december 2013 nam toe met € 1,3 mln. De solvabiliteitsratio daalde licht naar 24,0%.

KASSTROOM

De kasstroom over het eerste halfjaar 2014 is € 1,3 mln negatief als gevolg van het reguliere seizoenspatroon (vakantiegeld en bonusbetalingen in mei) en investeringen. Verwacht wordt dat de netto kasstroom over geheel 2014 positief zal zijn