Kerncijfers

€ mln (tenzij anders vermeld) H1 12 H1 11 % Q2 12 Q2 11 Q1 12 Q1 11
Omzet 39,6 36,3 9,0 20,2 17,7 19,4 18,6
Bedrijfsresultaat 1,0 (1,5) 0,3 (1,7) 0,7 0,2
Netto resultaat 0,5 (1,4) 0,1 (1,4) 0,4
Nettoresultaat per aandeel (€) 0,05 (0,13)
Medewerkers per ultimo (hc) 482 511 512

Hoofdpunten eerste halfjaar 2012

  • Omzet stijgt met 9% ten opzichte van eerste helft 2011
  • Omzetstijging is volledig autonoom
  • Verbetering bruto marge van euro 28,4 mln (1 e helft 2011) naar euro 29,8 mln (1e helft 2012)
  • Verbetering bedrijfsresultaat van euro 1,5 mln (1 e helft 2011) naar euro + 1,0 mln (1 e helft 2012)

Vooruitzichten 2012

  • Handhaving eerder uitgesproken vooruitzichten 2012: toename autonome omzet en verbetering van het onderliggende bedrijfsresultaat
  • Verbetering kasstroom als gevolg van sale & leaseback ter waarde van euro 1,4 mln

ICT Solution Provider Ctac N.V. heeft in het eerste halfjaar van 2012 een omzet gerealiseerd van euro 39,6 mln, hetgeen een stijging is van 9% ten opzichte van de omzet over de eerste helft van 2011 (euro 36,3 mln). De omzetstijging was geheel autonoom. Het bedrijfsresultaat is in de eerste helft van 2012 uitgekomen op euro 1,0 mln, hetgeen een verbetering is van euro 2,5 mln ten opzichte van het bedrijfsresultaat over de eerste helft van 2011 (euro 1,5 mln negatief). Hierbij moet wel worden opgemerkt dat in het bedrijfsresultaat over de eerste helft van 2011 een eenmalige reorganisatielast van euro 1,0 mln in aanmerking is genomen. Het netto resultaat is vervolgens gestegen van euro 1,4 mln negatief in de eerste helft van 2011 naar euro 0,5 mln positief in de eerste helft van 2012.

“, Bij de beschouwing van de ontwikkelingen per kwartaal, wijs ik er op dat het tweede kwartaal traditioneel negatief wordt beïnvloed door veel vrije dagen en daardoor minder facturabe/e (consultancy-) uren.

Voor wat betreft de vooruitzichten voor geheel 2012 verwacht de raad van bestuur dat Ctac de opgaande lijn kan continueren. Overigens bemoeilijken de huidige marktomstandigheden een ‘harde’ voorspelling.

De strategie, aangekondigd bij de publicatie van de jaarcijfers 2011, om onze bedrijfsonderdelen kritisch te beoordelen op rendement, cash genererend veFmogen en ‘fit’ binnen de algehele strategie van Ctac, heeft inmiddels geleid tot de verkoop van de aandelen Meridian aan het management van voornoemde onderneming per 31 mei 2012, Genoemde strategie zal onverkort worden gecontinueerd.

Met genoegen stel ik voorts vast dat de fysieke verhuizing van de Goudsbloemvallei naar het nieuwe pand aan het Pette/aarpark in ‘s-Hertogenbosch op vlekkeloze wijze is geschied. Door grote inzet en flexibiliteit van onze medewerkers heeft bedoelde verhuizing geen invloed gehad op onze operationele performance. De officiële opening is op 28 september 2012.

Tot slot merk ik op dat Ctac zeer onlangs haar financierings- en balanspositie heeft versterkt door een sale- en lease back transactie van recent verworven materiële vaste activa, in combinatie met een continuering van de bestaande, aangepaste bankfaciliteit. “

Henny Hilgerdenaar, CEO van Ctac

WINST- EN VERLIESREKENING

Omzet en bruto marge
De omzet is in de eerste helft van 2012 gestegen met euro 3,3 mln, ofwel 9%, van euro 36,3 mln in de eerste helft van 2011 naar euro 39,6 mln, De stijging van de omzet vond plaats in alle bedrijfsonderdelen, waarbij de groei van de omzet op software (euro 1,2 mln, ofwel 93%) in het oog springt,

De bruto marge is in de eerste helft van 2012 gestegen met euro IA mln, ofwel 5%, van euro 28,4 mln in de eerste helft van 2011 naar euro 29,8 mln. De relatieve stijging van de bruto marge is lager dan die van de omzet. Dit wordt met name veroorzaakt door het feit dat de stijging van de consultancy omzet gepaard is gegaan met noodzakelijke inhuur van relatief dure externen, wat in dat segment tot een procentueel lagere bruto marge heeft geleid.

Voorts valt te constateren dat zowel de bedrijfsonderdelen in Nederland en in België beide op evenwichtige wijze hebben bijgedragen aan omzet en resultaat.

Bedrijfslasten
De bedrijfslasten daalden in het eerste half jaar 2012 met euro 1,1 mln van euro 29,9 mln naar euro 28,8 mln, Hierbij speelt dat in 2011 onder deze post een eenmalige dotatie aan de reorganisatievoorziening was opgenomen van euro 1,0 mln.

De personeelskosten stegen met euro 0,2 mln (1%) van euro 20,8 mln naar euro 21,0 mln.

De overige bedrijfskosten zijn constant gebleven op euro 6,9 mln, waarbij moet worden opgemerkt dat in de overige bedrijfskosten over het eerste halfjaar 2012 verhuiskosten zijn begrepen.

Netto resultaat
Het netto resultaat over de eerste helft van 2012 kwam uit op euro 0,5 mln (eerste helft 2011: euro 1,4 mln negatief), hetgeen een stijging is van euro 1,9 mln. Op basis van een gemiddeld aantal uitgegeven aandelen van 11.710.928 impliceert dit een netto resultaat per gewoon uitgegeven aandeel van euro 0,05.

BALANS

Het balanstotaal is toegenomen met euro 2,6 mln van euro 37,4 mln per 31 december 2011 naar euro 40,0 mln per 30 juni 2012. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door een toename van de materiële vaste activa met euro 1,7 mln en een toename van euro 1 f8 mln van de handelsdebiteuren en overige vorderingen. Genoemde aangegeven stijging van de activa is vooral gefinancierd door winst(-inhouding) ad euro 0,5 mln, verhoging van de bankschuld (euro 2,2 mln), en crediteuren en overige schulden (euro 1,4 mln). De solvabiliteitsratio verbeterde desondanks licht met 0,5% tot 16,8%.

De toename van het aantal aandelen (per 1 april 2012) is veroorzaakt door een aandelenemissie ad 121.317 stuks als gevolg van het voldoen aan earn outverplichtingen. Het aantal uitgegeven aandelen bedraagt per 30 juni 2012 dientengevolge hiervan 11,771.586 stuks.

INVESTERINGEN

De investeringen in materiële vaste activa ad euro 2,1 mln hangen met name samen met aanschaf van hardware voor het datacentre alsook voor de inrichting en hard- en software voor het nieuwe kantoor.

KASSTROOM

De kasstroom over het eerste halfjaar van 2012 bedroeg euro 2,2 mln negatief, hetgeen met name is veroorzaakt door investeringen in materiële vaste activa (euro 2,1 mln) en earn out-betalingen (euro 0,5 mln). Ook wordt traditioneel ieder jaar in mei het vakantiegeld uitbetaald.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Per augustus is Ctac met haar huisbankier in Nederland een verlaging van de kredietfaciliteit overeengekomen van euro 10,4 mln naar euro 9,5 mln. De overeengekomen rente en te stellen zekerheden zijn op marktconforme condities. Tegelijkertijd zijn onder de materiële vaste activa opgenomen recente investeringen, ter waarde van euro 1f4 mln, in een sale- en lease back transactie bij een gespecialiseerde leasemaatschappij ondergebracht. Ook hier is sprake van marktconforme condities.