’s-Hertogenbosch, 8 maart 2019

TABEL

Hoofdpunten

  • Netto-omzet stijgt 1,7% naar EUR 83,0 miljoen; omzetgroei licht gedrukt door  getroffen voorziening van EUR 1,5 miljoen
  • Genormaliseerd netto resultaat stijgt met EUR 0,2 miljoen ofwel 5,7% naar EUR 3,0 miljoen; netto resultaat inclusief afboeking voor voorziening daalt met EUR 1,1 miljoen, ofwel 38,8% naar EUR 1,7 miljoen
  • Solvabiliteit naar 47,3% per ultimo 2018 ten opzichte van 45,1% ultimo 2017
  • Keuzedividend op basis van genormaliseerd netto resultaat; voorstel van EUR 0,08 per gewoon aandeel (2017: EUR 0,08 per gewoon aandeel)
  • Eerste succesvolle implementaties nieuwe IP-producten voor retail en real estate sectoren
  • Verwachte stijging van netto resultaat in 2019

“Onze prestaties in 2018 vertonen over de hele linie in omzet en winstgevendheid een licht stijgende lijn. De ontwikkeling van onze nieuwe IP-producten – Fit4Woco en XV5.0 – is in de tweede helft van 2018 afgerond waarna direct de eerste implementaties bij klanten zijn gestart. Fit4Woco, de cloudoplossing voor woningbouwcorporaties is sinds januari dit jaar live. Dit is zeer positief ontvangen en biedt een mooie referentie voor de sector. XV5.0, onze vernieuwde point-of-sale (kassa-oplossing) voor de retailsector, is recent vlekkeloos geïmplementeerd bij Action.

Ctac Nederland, veruit ons grootste onderdeel, heeft zich ook in 2018 goed ontwikkeld. Het aandeel van Cloud Services nam verder toe. Verder droegen de detacheringsactiviteiten positief bij. Ook in België steeg de omzet in 2018. Het resultaat viel licht negatief uit, mede als gevolg van intensieve presalestrajecten. Vanaf Q4 zijn de resultaten hiervan zichtbaar. Naar verwachting zal de in Q4 ingezette lijn in 2019 worden doorgezet. Bij Ctac Frankrijk waren de resultaten weliswaar nog negatief, maar deze lieten wel een aanzienlijke verbetering zien. In 2019 wordt hier dan ook een positief resultaat verwacht. In Franrijk richten we ons uitsluitend nog op detacheringsactiviteiten en de verkoop van licenties waarmee de risico’s zijn geminimaliseerd.
 
Op basis van het behaalde genormaliseerde netto resultaat, de verbetering van de balans en de goede vooruitzichten zal, in lijn met ons dividendbeleid, aan de vergadering van aandeelhouders worden voorgesteld om over 2018 een (keuze)dividend uit te keren van EUR 0,08 per gewoon aandeel (2017: EUR 0,08 per gewoon aandeel).

Al met al kijken we met vertrouwen uit naar 2019 en verwachten we een verdere stijging van ons netto resultaat, onvoorziene omstandigheden voorbehouden.”
Henny Hilgerdenaar, Chief Executive Officer van Ctac

Financiële ontwikkelingen

Omzet en bruto marge
De netto-omzet kwam in 2018 uit op EUR 83,0 miljoen, een stijging van 1,7% (2017: EUR 81,6 miljoen). Exclusief een eenmalige afboeking van EUR 1,5 miljoen nam de omzet met 3,6% toe tot EUR 84,5 miljoen.

De omzet van consultancy, hosting en beheer steeg met 2,1% van EUR 69,5 miljoen in 2017 naar EUR 70,9 miljoen in 2018. Dit is inclusief de eenmalige afboeking van EUR 1,5 miljoen. De hierin opgenomen omzet hosting en beheer (cloud) steeg in 2018 met bijna 7% naar EUR 33,9 miljoen. De externe inhuur is met 10,4% toegenomen tot EUR 19,1 miljoen (EUR 17,3 miljoen in 2017).

De omzet op software nam met 9,6% toe naar EUR 3,7 miljoen (2017: EUR 3,4 miljoen). De bruto marge kwam uit op EUR 1,8 miljoen (2017: EUR 1,5 miljoen).

De omzet op onderhoudscontracten nam met 4,3% af naar EUR 8,4 miljoen in 2018 (2017: EUR 8,8 miljoen). De bruto marge op deze activiteiten daalde met EUR 0,5 miljoen naar EUR 2,8 miljoen.

De omzet per medewerker (op basis van het gemiddelde aantal FTE’s op jaarbasis) nam toe met ruim 3% naar EUR 198.000 in 2018 (2017: EUR 192.000).

Bedrijfslasten
De personeelskosten stegen 1,2% ten opzichte van 2017 met EUR 0,5 miljoen. Het gemiddeld aantal FTE’s is gedaald van 425 FTE’s in 2017 naar 418 FTE’s in 2018.

De overige bedrijfskosten bleven met EUR 14,1 miljoen nagenoeg gelijk (2017: EUR 14,1 miljoen). De afschrijvingen bleven ook nagenoeg gelijk op EUR 1,0 miljoen (2017: EUR 1,0 miljoen).

Bedrijfsresultaat
Als gevolg van bovenstaande daalde het bedrijfsresultaat in 2018 met 34,3% naar EUR 2,4 miljoen (2017: EUR 3,7 miljoen). Exclusief de eenmalige afboeking op de omzet steeg het bedrijfsresultaat in 2018 met 7,0% naar EUR 3,9 miljoen.

Financiële baten en lasten
Ultimo 2018 kwam de netto bankschuld uit op EUR 0,3 miljoen (ultimo 2017: EUR 2,2 miljoen). De netto rentelasten namen daardoor af, evenals de overige financiële lasten (onder andere de rente op earn out-verplichtingen). Dit resulteerde in lasten van EUR 0,1 miljoen in 2018 (2017: EUR 0,2 miljoen).

Belastingen
De belastingdruk kwam uit op 25,4% in 2018 ten opzichte van 20% in 2017. Als gevolg van de verlaging van de vennootschapsbelasting tarieven vanaf 2020 heeft een extra verlaging van EUR 0,1 miljoen aan de actieve belastinglatentie plaatsgevonden. Per saldo is de belastinglast EUR 0,1 miljoen lager in 2018 dan in 2017.
 
Netto resultaat en resultaat per aandeel
Het netto resultaat over 2018 kwam uit op EUR 1,7 miljoen (2017: EUR 2,8 miljoen). Dit vertaalt zich in een resultaat per gewogen gemiddeld uitstaand gewoon aandeel van           EUR 0,13 (2017: EUR 0,22). Het resultaat exclusief de eenmalige afboeking per gewogen gemiddeld uitstaand gewoon aandeel bedroeg EUR 0,23.

Het totaal aantal uitstaande gewone aandelen op 31 december 2018 was 12.807.082, een stijging in 2018 van 151.434 stuks als gevolg van het keuzedividend over het boekjaar 2017.

Balans
Als gevolg van het netto resultaat over 2018 (EUR 1,7 miljoen), de toevoeging van aandelen, en de uitbetaling van cash dividend, is het eigen vermogen per ultimo 2018 per saldo gestegen naar EUR 19,1 miljoen. Conform de verslaggevingsregels is het eigen vermogen bepaald voor verwerking van het winstbestemmingsvoorstel.

De handelsdebiteuren en overige vorderingen lieten een daling zien per ultimo 2018 van circa EUR 1,0 miljoen naar EUR 19,6 miljoen, mede als gevolg van een verhoging van de voorziening dubieuze debiteuren met EUR 0,7 miljoen. Het balanstotaal steeg met EUR 0,8 miljoen van EUR 39,6 miljoen ultimo 2017 naar EUR 40,4 miljoen ultimo 2018.

De solvabiliteit (eigen vermogen/totaal vermogen) verbeterde vervolgens van 45,1% ultimo 2017 naar 47,3% per ultimo 2018.

De netto bankschuld daalde van EUR 2,2 miljoen ultimo 2017 naar EUR 0,3 miljoen ultimo 2018. De met ABN AMRO bank overeengekomen kredietfaciliteit bedroeg per ultimo 2018 EUR 6,0 miljoen. Als zekerheid is pandrecht op vorderingen, bedrijfsuitrusting en IP-rechten verstrekt.
 
Kasstroom en investeringen
De kasstroom uit bedrijfsoperaties kwam in 2018 uit op EUR 6,6 miljoen positief (2017:       EUR 3,0 miljoen positief). De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg EUR 5,4 miljoen positief in 2018 (2017: EUR 2,1 miljoen positief).

In 2018 is voor EUR 0,3 miljoen geïnvesteerd in materiële vaste activa (2017: EUR 0,4 miljoen). De investeringen bestonden uit vervanging van de ICT-infrastructuur en nieuwe computers. Daarnaast is in 2018 onder de immateriële vaste activa EUR 1,8 miljoen aan IP-producten geïnvesteerd (2017: EUR 1,5 miljoen).

De kasstroom uit financieringsactiviteiten bedroeg EUR 1,4 miljoen negatief (2017: EUR 0,7 miljoen negatief). Dit betrof onder meer een betaling van EUR 0,9 miljoen aan earn out-verplichtingen (2017: EUR 0,3 miljoen) als gevolg van een gedeeltelijk versnelde afwikkeling van de earn out-verplichtingen en de dividendbetaling van EUR 0,5 miljoen over 2017 (over 2016: EUR 0,4 miljoen).

De netto kasstroom kwam in 2018 per saldo uit op EUR 1,9 miljoen positief (2017: EUR 0,5 miljoen negatief).

Voorstel verwerking resultaat
Na zorgvuldige afweging van de impact van een dividenduitkering op de netto kasstroom in 2018, het eigen vermogen, de samenstelling ervan en de andere balanscomponenten, wordt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgesteld om over het boekjaar 2018 uit het netto resultaat een dividend uit te keren van EUR 0,08 per gewoon aandeel (2017: EUR 0,08 per gewoon aandeel), wat neerkomt op een pay-out ratio van 34,6% van het genormaliseerde netto resultaat toekomend aan groepsaandeelhouders. Genoemd voorstel is in lijn met het eerder geformuleerde dividendbeleid. Aan aandeelhouders zal de keuze worden geboden het dividend in cash of aandelen te ontvangen.

Update lopend juridisch geschil
Zoals eerder gemeld is Ctac verwikkeld in een juridisch geschil met een klant over de afwikkeling van de uitvoering van een in juli 2016 gesloten contract. In 2018 is een voor Ctac nadelig (en bovendien onnavolgbaar) tussenvonnis gewezen over de verplichtingen van de klant en de waarde van de door Ctac verrichte prestaties. Momenteel ligt aan de rechtbank de vraag voor of aanvullend aanspraak kan worden gemaakt op schade en, indien dit het geval is, op welk bedrag. De standpunten zijn door partijen reeds uitvoerig schriftelijk onderbouwd. Aanvullend daarop is de rechtbank door de advocaat van Ctac verzocht om haar standpunten middels een pleidooi nader toe te lichten, waartegen verweer is gevoerd. De rechtbank heeft dit verzoek om pleidooi toch toegewezen, reden waarom het eindvonnis pas aan het einde van dit jaar wordt verwacht. In de tussentijd worden de mogelijkheden onderzocht om de eventuele schade te verhalen.

Ctac heeft uitvoerig bekeken hoe de genoemde post in de jaarrekening dient te worden verwerkt. Daarop is besloten om tot een correctie van EUR 1,5 miljoen over te gaan
op de omzet die betrekking heeft op de prestaties die onder het contract zijn verricht.
Deze beslissing is gebaseerd op het voorzichtigheidsbeginsel en is conform IFRS. Het betreft dus een voorziening. Een schadeclaim is niet verwerkt in de cijfers, aangezien de waarde van de single most likely outcome nihil is. Los daarvan mag duidelijk zijn dat Ctac het vervolg van de procedure in eerste aanleg en het hoger beroep met vertrouwen tegemoet ziet.

Strategie en aansturing organisatie 
Ctac ziet het als haar missie om de ambities van haar klanten mogelijk te maken door de voordelen van informatietechnologie om te zetten naar werkelijke business value. Ook de ambities van medewerkers worden hiermee uitgedaagd.

Ctac onderscheidt hierbij de volgende doelstellingen:

het ontzorgen van (internationale) klanten in het midden en grotere segment door passende en betrouwbare ICT-oplossingen tegen aanvaardbare kosten te bieden. Deze oplossingen dienen tevens een belangrijke bijdrage te leveren aan de duurzame winstgevendheid en het concurrentievermogen van de klanten ten behoeve van de continuïteit van hun onderneming;
het zich nog verder ontwikkelen van ERP-dienstverlener naar een onderscheidende aanbieder van samengestelde ICT-oplossingen als Business- en Cloudintegrator;
Ctac heeft een aantal eigen producten waaronder de XV Retail Suite bestaande uit een omnichannel gedreven Point-of-Sale & Loyalty platform;
de Ctac organisatie verder ontwikkelen naar de marktmogelijkheden en het bieden van continuïteit voor alle stakeholders.
De afgelopen jaren heeft Ctac de organisatie dusdanig ingericht en de strategie zodanig aangescherpt, dat zij zich heeft omgevormd tot een vooraanstaande Business- en Cloudintegrator. De aandacht zal in 2019 en de daaropvolgende jaren gericht zijn op geïntegreerde – naar markt- en/of kennisgerichte – businessunits die optimaal zijn geëquipeerd om klanten van hoogwaardige en specialistische oplossingen te voorzien.

De organisatiestructuur is er één waarbij in alle landen het managementteam centraal en geïntegreerd sturing geeft aan alle sales- en delivery activiteiten. In Nederland kennen we drie sectoren waarin de dienstverlening is ondergebracht: Consultancy (o.a. SAP en Microsoft), Cloud Services en Resourcing. De salesactiviteiten worden centraal aangestuurd.

Vooruitzichten
De verbeterde financiële positie, de gerealiseerde operationele progressie en de voortgang met de uitrol van de IP-producten geven Ctac een goede uitgangspositie voor 2019.

Met een voorbehoud voor bijzondere exogene omstandigheden verwacht Ctac in 2019 een hoger netto resultaat te behalen dan in 2018.

Overige
De lidstaat van herkomst van Ctac N.V. voor de doeleinden van de Transparantierichtlijn van de Europese Unie (Richtlijn 2004/109/EC, zoals aangevuld) is Nederland.

Download persbericht als PDF