’s-Hertogenbosch, 30 december 2020 – Business & Cloud Integrator Ctac N.V. (Euronext Amsterdam: CTAC) kondigt aan haar activiteiten in Frankrijk te beëindigen.

Ctac heeft, zoals eerder gecommuniceerd, in Q4 2020 een strategische review van haar product markt combinaties uitgevoerd. Deze review heeft geleid tot het besluit de activiteiten van Ctac in Frankrijk te beëindigen. Van de betrokken medewerkers zal afscheid genomen worden. Gelijktijdig is Ctac er in geslaagd om het langslepende juridische geschil met een cliënt te beëindigen zonder verdere nadelige gevolgen voor het resultaat. De kosten welke verband houden met de beëindiging van de activiteiten in Frankrijk zullen worden verantwoord in het resultaat over Q4 2020.

 “Dit besluit hebben wij genomen na zorgvuldige afweging. De operatie in Frankrijk is – alle inspanningen ten spijt – niet in staat gebleken om op duurzame basis aandeelhouderswaarde te creëren. Gelet op de minimale omvang en de marktomstandigheden in Frankrijk is een verandering van resultaten ook niet voor de hand liggend. De beëindiging leidt tevens tot meer focus voor onze activiteiten Nederland en België.”

Henny Hilgerdenaar, CEO van Ctac

“De beëindiging van de activiteiten is recent aangekondigd aan de betreffende medewerkers, waardoor de hiermee samenhangende afvloeiingskosten ten laste van het resultaat over Q4 2020 zullen worden verwerkt. De afwikkeling van het juridisch geschil is eveneens in de laatste weken van december 2020 bereikt. Naar verwachting zal de Franse vennootschap worden geliquideerd in de loop van het voorjaar 2021. Vanaf Q1 2021 wordt een positief effect op de EBIT van Ctac verwacht als gevolg van het wegvallen van het negatieve resultaat”

Pieter-Paul Saasen, CFO van Ctac.

 

Ctac’s strategie is er op gericht om leidende posities in te nemen in de domeinen: IT modernisation, Connected Intelligence, Transformation & Changemanagement, Security & Trust en Business Transformation.

Download persbericht als PDF