’s-Hertogenbosch, 1 juli 2020 – Besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders Ctac N.V.

Business & Cloud Integrator Ctac N.V. (Ctac) maakt bekend dat tijdens de gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 1 juli 2020 het volgende is besloten:

Agendapunt 3b – Vaststellen van de jaarrekening 2019
De jaarrekening over 2019 is vastgesteld.

Agendapunt 3c – Bepaling van de winstbestemming en het dividend over 2019
Het voorstel om over boekjaar 2019 dividend in aandelen uit te keren van € 0,08 per gewoon aandeel is aangenomen.

Agendapunt 3d – Goedkeuring van het door de raad van bestuur gevoerde beleid en tevens decharge van de raad van bestuur
Overeenkomstig het voorstel is aan de raad van bestuur decharge verleend.

Agendapunt 3e – Goedkeuring van het door de raad van commissarissen uit-geoefende toezicht op het beleid, tevens decharge van de raad van commissarissen
Overeenkomstig het voorstel is aan de raad van commissarissen decharge verleend.

Agendapunt 4e – Uitvoering van het remuneratiebeleid in 2019
Overeenkomstig het voorstel brengt de AvA haar positief advies uit over de uitvoering van het remuneratiebeleid in 2019.

Agendapunt 4b – Aanpassing bezoldigingsbeleid raad van bestuur
Het voorstel tot aanpassing bezoldigingsbeleid raad van bestuur is niet aangenomen.

Agendapunt 5 – Samenstelling raad van commissarissen
Overeenkomstig het voorstel is besloten om de heer Kraaijenzank te herbenoemen tot commissaris voor een termijn van een jaar.

Agendapunt 6 – Benoeming van de onafhankelijke accountant voor de controle van de jaarrekening van de vennootschap over de boekjaren 2020 en 2021
Overeenkomstig het voorstel is PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. benoemd tot de onafhankelijke accountant die voor de boekjaren 2020 en 2021 de jaarrekening van Ctac controleert.

Agendapunt 7 – Statutenwijziging
Het voorstel tot een statutenwijziging die inhoudt dat het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap verhoogd wordt tot een bedrag van € 9.600.000 is niet aangenomen.

Agendapunt 8 – Machtiging inkoop eigen aandelen door de raad van bestuur
Overeenkomstig het voorstel is de raad van bestuur gemachtigd, conform artikel 8 lid 2 van de huidige statuten, om binnen de grenzen der wet en de statuten ter beurze of anderszins onder bezwarende titel tot het toegestane maximum aantal volgestorte gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap te verwerven. De machtiging geldt tot en met zes maanden na afloop van de jaarlijkse AvA in 2021. De prijs voor in te kopen gewone aandelen zal gelegen moeten zijn tussen het bedrag gelijk aan EUR 0,01 en 110% van de beurskoers.

Agendapunt 9a – Verlenging van de aanwijzing van de Stichting Prioriteit C/TAC als het tot uitgifte van aandelen bevoegde orgaan
Overeenkomstig het voorstel is besloten tot verlenging van de aanwijzing van de Stichting Prioriteit C/TAC als bevoegd orgaan om over te gaan tot uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, conform het bepaalde in artikel 5 van de huidige statuten tot en met zes maanden na afloop van de jaarlijkse AVA in 2021.

Agendapunt 9b – Verlenging van de aanwijzing van de Stichting Prioriteit C/TAC als het tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bevoegde orgaan
Het voorstel tot verlenging van de aanwijzing van de Stichting Prioriteit C/TAC als bevoegd orgaan om over te gaan tot beperking of uitsluiting van het aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen, conform het bepaalde in artikel 7 van de huidige statuten tot en met zes maanden na afloop van de jaarlijkse AVA in 2021 is niet aangenomen.

De leden van de raad van bestuur en raad van commissarissen hebben kennisgenomen van deze besluiten en zullen zoals gebruikelijk de dialoog met aandeelhouders aangaan.

De volledige stemuitslag zal zo spoedig mogelijk op de website van Ctac worden gepubliceerd.

 

Download persbericht als PDF